IRIS  8  - PERSONAL COMPUTER

  IRIS 8 - Computer made in BiH

HERE IS STORY ABOUT PEOPLE WHO MAKE IT.

IRIS 8 - Računar proizveden u BiH

OVDJE JE PRIČA O LJUDIMA KOJI SU TO STVORILI.

BRANISLAV STUPAR 1984 GODINA.

BRANISLAV STUPAR

ANDREJ MARKOVIC 1984 GODINA.

ANDREJA MARKOVIĆ

RUDOLF BOSNJAK 1986 GODINA.

RUDOLF BOŠNJAK

MLADEN STUPAR 1984 GODINA.

MLADEN STUPAR

EDIN GRAPCANOVIC 1984 GODINA.

EDIN GRAPČANOVIĆ

BRANKO MILICEVIC

BRANKO MILIČEVIĆ je nebrojeno puta premotao transformatore dok nisam ugodio namotaje...

              

RUDOLF BOŠNJAK, design completely SWITCH MODE POWER SUPPLY for IRIS 8 computer. RUDOLF BOŠNJAK, je dizajnirao i napravio kompletnu NAPOJNU JEDINICU za IRIS 8 računar.

 

Bosnia and Herzegvina at the time was part of communist Yugoslavia, company named IRIS Computers (subcompany of biggest electric company in Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia ENERGOINVEST) has produced Apple II clones since the early '80s. Their official brand name was IRIS 8. They were very expensive and hard to obtain and were produced primarily for usage in early computerised digital telephone systems and for education. Their usage in offices of the state companies, R&D labs and in the Yugoslav army was also reported. IRIS 8 had looks of early IBM PCs—separate central unit with cooling system and two 5?" disks, monitor and keyboard. Compatibility with original Apple II was complete. Elite high schools in Yugoslavia and especially Bosnia and Herzegovina were equipped with clusters of 8, 16 or 32 IRIS 8 computers connected in local network administrated by IRIS 16 PC clone. The number of IRIS 8's produced could be as many as a couple of tens of thousands.

 

Bosna i Hercegovina je u to u vrijeme bila dio komunističke Jugoslavije, tvrtka sa imenom IRIS Computers (dio ENERGOINVEST-a u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji  je proizveo klona - Apple II u ranim 80-ih. Njegovo službeno ime i robna marka je bilo IRIS 8. Oni su vrlo skupi i teško dobiti, a proizvedeni su prvenstveno za korištenje u ranim računalnim telefonskim sustavima i digitalnim za obrazovanje. Njihova uporaba u uredima državnih poduzeća, R & D laboratorija i JNA je također izvijestio. IRIS 8 imao izgleda rane IBM računala, odvojena središnja jedinica s rashladnim sustavom i dvije 5? "Diskove, monitor i tipkovnica. Kompatibilnosti s izvornim Apple II je kompletan. Elite srednjih škola u Jugoslaviji, a posebno Bosne i Hercegovine bili su opremljeni sa skupinama od 8 , 16 ili 32 IRIS 8 računala povezana u lokalnoj mreži samoupravljanja po IRIS 16 PC klon. broju IRIS 8 je mogao biti proizveden čak nekoliko desetaka tisuća.
This is MAIN BOARD FOR IRIS 8 computer was hard work of Branislav Stupar, Andreja Marković, Rudolf Bošnjak, Mladen StuparEdin Grapčanović. Ovo je GLAVNA PLOČA ZA IRIS 8 računar i to je bio teški i veliki posao tima:   Branislav Stupar, Andreja Marković, Rudolf Bošnjak, Mladen StuparEdin Grapčanović.

IRIS8  MOTHERBOARD

I Rudolf Bosnjak have one with me AS ORIGINAL, still missing SLOT CONNECTOR for BUS. Ja Rudolf Bosnjak imam kod sebe ORIGINALNU MATIČNU PLOČU ali nema SLOT KONEKTORA za BUS.

 

WORDS FROM BRANISLAV STUPAR

Branislav Stupar is a designer and he made IRIS 8, in fact, his company SPE Electronic Sarajevo. Here is part of the pictures of which are preserved, most of the documents destroyed in the war even though SPE ELECTRONIC work all the time the war (my brother was disabled and released from military service) and company is closed in 1999.

IRIS 8 is based on Apple II computers. At that time it was forbidden to import computers in Yugoslavia so we were clever and smart. It was a goal that children have to learn what, then they learned programming languages without computers it was ordinary nonsense.

The computer is made by team of people as follow: Stupar Branislav, Andreja Markovic (then student, now in Australia), my brother, Mladen Stupar (died 2004), my brother Joe (Dr. Milorad Stupar, Dept. Of Astronomy, University of Sidney), Rudolf Bosnjak (in Sarajevo is engaged in electric cars), and Edin Grapcanovic (in Sarajevo, was employed by us).

Great help and support we have received of Energoinvest Institute for computer systems (IRIS), Marko Zirojevic director of IRIS, Zoran Salcic my classmate and then Dean of the Faculty of Electrical Engineering Sarajevo, now Profesor. University of Auckland and Nebojsa Rajacic, Head of Customer Support IRIS (died 1992) and many others including and Dragutin Braco Kosovac, president of the Steering Board Energoinvest.

BRANISLAV STUPAR RIJEČI

Branislav Stupar je idejni tvorac i on je napravio IRIS 8, ustvari njegova firma SPE Electronic u Sarajevu.. Ovdje je dio slika o tom radu, koje su sačuvane, većina dokumenata je u ratu uništena iako je firma SPE ELECTRONIC radila cijelo vrijeme rata (moj brat je bio invalid i oslodjen vojne obaveze) i firma je zatvorena je 1999.

IRIS 8 je baziran na APPLE II računaru. U to doba je bilo zabranjeno uvoziti računare u Jugosaviju pa smo se mi dovijali. Bio je cilj da se djeca imaju na čemu učiti, tada su učili programske jezike bez računara što je bila ordinarna glupost.

Taj računar smo napravili ja Stupar Branislav, Andreja Marković (tada student, sada u Australiji), moj brat Mladen Stupar (umro 2004), moj brat Joe (Dr. Milorad Stupar, Dept. of Astronomy, University of Sidney), Rudolf Bosnjak (u Sarajevu, bavi se elektro automobilima), i Edin Grapčanović (u Sarajevu, bio zaposlen kod nas).

Veliku pomoć i podršku smo dobili of Energoinvest Institut za Računarske Sisteme (IRIS), Marko Zirojević direktor IRIS, Zoran Salčić moj školski drug i tada Dekan Elektrotehničkog Fakulteta Sarajevo, sada prof. University of Auckland i Nebojša Rajačić, Šef Customer Support IRIS (umro 1992) i mnogi drugi uključujići i Dragutin Braco Kosovac, predsjednik Upravnog Odobora Energoinvest.

MLADEN STUPAR LEMI DISK KONTROLER PLOCE ZA IRIS-8 RAÈUNAR.

MLADEN STUPAR LEMI DISK KONTROLER PLOČE ZA IRIS-8 RAČUNAR.

 

Mladen Stupar lemi plocu IRIS-8

MLADEN STUPAR LEMI MATIČNU PLOČU PROTOTIPA IRIS-8 RAČUNARA.

 

BRANISLAV STUPAR LEMI PLOCU RACUNARA IRIS-8.

BRANISLAV STUPAR LEMI MATIČNU PLOČU PROTOTIPA IRIS-8 RAČUNARA.

BRANISLAV STUPAR UGRADJUJE PERIFERNI KONEKTOR U PROTOTIP RACUNARA IRIS-8.

BRANISLAV STUPAR UGRADJUJE PERIFERNI KONEKTOR U PROTOTIP RAČUNARA IRIS-8.

 

Prva maticna ploca IRIS-8 lemljena rucno.

PRVA MATIČNA PLOČA ZA IRIS-8 LEMLJENA RUČNO.
Na fotografiji su: MLADEN STUPAR, IRENA STUPAR, ANDREJ MARKOVIĆ, MILORAD STUPAR.

 

ANDREJ MARKOVIC I BRANISLAV STUPAR TESTIRAJU PROTOTIP MATICNE PLOCE IRIS 8 RACUNARA 1984 GODINA.

ANDREJA MARKOVIĆ I BRANISLAV STUPAR TESTIRAJU PROTOTIP MATIČNE PLOČE IRIS 8 RAČUNARA, 1984 GODINA.

 

ANDREJ MARKOVIC I MLADEN STUPAR TESTIRAJU PROTOTIP MATICNE PLOCE IRIS 8 RACUNARA 1984 GODINA.

ANDREJA MARKOVIĆ I MLADEN STUPAR TESTIRAJU PROTOTIP MATIČNE PLOČE IRIS 8 RAČUNARA, 1984 GODINA.

 

Mladen Stupar i Edin Grapcanovic sastavljaju napojne jedinice za IRIS-8, februar 1986

MLADEN STUPAR I EDIN GRAPČANOVIĆ SASTAVLJAJU NAPOJNE JEDINICE ZA IRIS-8 RAČUNAR, MJESEC FEBRUAR 1986 GODINA.

 

IRIS-8_OTVORENA_KUTIJA_RACUNARA.jpg (81987 bytes)

IRIS-8 OTVORENA KUTIJA RAČUNARA

 

BRANISLAV STUPAR SJEDI ISPRED RACUNARA IRIS-8.

BRANISLAV STUPAR SJEDI ISPRED RAČUNARA IRIS-8.

 

RACUNARI IRIS-8 SPREMNI ZA ISPORUKU

RAČUNARI IRIS-8 SPREMNI ZA ISPORUKU

 

Rudolf Bosnjak utovara gotove racunare IRIS-8,  1986 godina.

RUDOLF BOŠNJAK UTOVARA GOTOVE RAČUNARE IRIS-8, 1986 GODINA.

IRIS-8

PROCESSOR

IRIS-8 was carried around the 8-bit 6502 microprocessor and the system clock 1MHz. On the processor board is located 12 Mb ROM and 64 Mb of RAM. Because of its "open" architecture, it is possible to add specific modules and other microprocessors such as Z80.

PERIPHERAL MEMORY

To work with larger data volumes, IRIS-8 has one or two disk unit 5''1 / 4 capacity of 630 Kb. Optionally, you can add 1 or 2 fixed (Winchester) disk drive capacity of 10 Mb.

KEYBOARD

The keyboard is a serial type, with the standard ASCII set of characters separated by functional and the numerical part. Has 84 programmable keys so that, except ASCII character sets, can help a special program that recognizes and YU set of characters.

MONITOR

Monitor, which comes standard with the computer IRIS-8, the monochrome, green, screen size 12''CRT with high resolution. It is possible to print 40 characters in 24 lines or 80 characters, using a special module. For the specific purpose or at the request of users, can be delivered and color monitor.

PRINTER

With the use of serial module output, we used dot-matrix printer speed of 120 cps. In NLQ mode printer can be used to print business letters and other similar documents.

PROGRAM SUPPORT

Basic operating system computers IRIS-8 is a DOS 3.3, and additionally with CP / M and Pascal. IRIS-8 works with programming languages ??BASIC, FORTRAN, PASCAL, LOGO, FOTH. Due to this the number of available programs is quite large.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IRIS-8

PROCESOR

IRIS-8 je realiziran oko 8-bitnog mikroprocesora 6502 i sistemskim satom 1MHz. Na procesorskoj ploci nalazi se 12 Kb ROM-a i 64 Kb RAM-a. Zbog svoje "otvorene" arhitekture, moguće je na posebnim modulima dodavati i druge mikroprocesore npr. Z80.

PERIFERNA MEMORIJA

Za rad sa većom kolicinom podataka IRIS-8 ima jednu ili dvije disk jedinice 5'' 1/4 kapaciteta od 630 Kb. Opcionalno, mogu se dodati 1 ili 2 fiksna (winchester) diska kapaciteta po 10 Mb.

TASTATURA

Tastatura je serijskog tipa, sa standardnim ASCII setom znakova izdvojenim funkcijskim i numeričkim dijelom. Sadrži 84 programabilna tastera tako da, osim ASCII seta znakova, može pomocu posebnog programa da prepoznaje i YU set znakova.

MONITOR

Monitor koji se standardno isporučuje uz racunar IRIS-8, je monohromni, zeleni, velicine ekrana 12'' sa katodnom cijevi visoke rezolucije. Moguce je ispisivanje 40 znakova u 24 linije, odnosno 80 znakova uz upotrebu posebnog modula. Za posebne se namjene ili na zahtjev korisnika, može se isporuciti i monitor u boji.

ŠTAMPAČ

Uz upotrebu modula serijskog izlaza, možemo koristiti i matricni štampac brzine 120 cps. U NLQ modu štampac možemo koristiti za štampanje poslovnih pisama i ostalih slicnih dokumenata.

PROGRAMSKA PODRŠKA

Osnovni operativni sistem racunara IRIS-8 je DOS 3,3, a dodatno i CP/M i PASCAL. IRIS-8 radi sa programskim jezicima BASIC, FORTRAN, PASCAL, LOGO, FOTH. Zahvaljujuci tome broj raspoloživih programa je zaista velik.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

COMPUTER IRIS-8

- Microprocessor 6502 (1MHz) 8-bit
- 12 Kb ROM
- RAM 64 Mb
- Video modulator composite video
- Operating system, DOS, CP / M, PASCAL
- The programming languages ??BASIC, FORTRAN, PASCAL - LORES graphics 192x280 points
- HIRES graphics 192x320 points - Tone of variable duration and frequency
- External memory up to two disk unit 5''1 / 4 - Power to the two fixed disk with 10 Mb 220V (+ -10%) 50 Hz (+ -1%) 80 VA

 

RACUNAR IRIS-8

- mikroprocesor 6502 (1MHz) 8-bitni
- ROM 12 Kb
- RAM 64 Kb
- video modulator kompozitni video
- operativni sistem DOS, CP/M, PASCAL
- programski jezici BASIC, FORTRAN, PASCAL
- LORES grafika 192x280 tacaka
- HIRES grafika 192x320 tacaka
- ton promjenljivo trajanje i frekvencija
- vanjska memorija do dvije disk jednice 5'' 1/4
- napajanje do dva fiksna diska po 10 Mb 220V (+-10%) 50 Hz (+-1%) 80 VA

 

BOARDS FOR IRIS 8 FROM LEFT TO RIGHT: 5"FLOPPY DISK CONTROLER,   MP-16, PI-6522.

BOARDS FOR IRIS 8 FROM LEFT TO RIGHT: 5"FLOPPY DISK CONTROLER,   MP-16, PI-6522.

KEYBOARD
- Standard ASCII
- 84 alphanumeric and function keys
- The user can define program functions keys
- Height adjustable keyboard
- Power supply: +5 V DC 280 mA (via computers)

 

TASTATURA
- standardna ASCII
- 84 alfanumerickih i funkcijskih tastera
- korisnik može programski definisati funkcije tastera
- visina tastature podesiva
- napajanje: + 5 V DC 280 mA (preko racunara)

MONITOR

- 12''screen diagonal, monochrome
- Horizontal Frequency 15 625 Hz
- Vertical: 625 lines
- Print character 24 lines with 40 (80) character

Here is a picture with details of the base plate for IRIS 8 monochrome monitor.

MONITOR
- ekran 12'' dijagonalno, monohromni
- horizontalna frekvencija 15625 Hz
- vertikalna frekvencija 625 linija
- ispis karaktera 24 linije sa 40 (80) karaktera

Evo i slike detalja sa osnovne ploče za IRIS 8 monitor monokromatski.

IRIS-8-Monitor-motherboard

IRIS-8-MONITOR i MATIČNA PLOČA

The upper image and the text below sent Nenad Mihic from Canada. Gornju sliku i tekst ispod poslao je Nenad Mihić iz Kanade.

NENAD MIHIC

Nenad Mihić

Here is a picture with details of the base plate for 8 IRIS monochrome monitor, which we rule in the iris of the Energoinvest Nebojsa group. Nenad Mihic went to Bergamo (Italy) in a factory of these monitors that show us how to prepare for us they deliver all the components except the box that was designed by Pero Begic and Zdravko Granik also from our grupe.With Nenad they went to Italy and Ivan Zekic and Sejo Halilovic and then we at Stup factory velding together all the components on the motherboard, composing and doing all the necessary adjustments to it.

Here is the original tools of that time with whom I have compiled these monitors, the black Tuners I got into the factory in Italy 

 

Evo i slike detalja sa osnovne ploče za IRIS 8 monitor monokromatski, koji smo mi pravili u Energoinvestu u IRISu u Nebojšinoj grupi. Nenad Mihić je išao u Bergamo (Italy) u fabriku ovih monitora da nam pokažu kako se sastavljaju jer su nam oni isporučivali sve komponente osim kutije koju su projektovali Pero Begić i Zdravko Granik takodje iz naše grupe.Sa Nenadom su u Italiju išli Ivan Zekić i Sejo Halilović a onda smo na Stupu u fabrici svi zajedno lemili sve komponente na matičnu ploču, sastavljali i radili sva potrebna podešavanja na njemu.

Ovdje je i original alat iz tog vremena sa kojim sam sastavljao te monitore, tu crnu štimalicu sam dobio u toj fabrici u Italiji

Original-Tools.jpg (45962 bytes)

 
SWITCH MODE POWER SUPPLY
- Power supply 220 V (± 10%)

 

NAPOJNA JEDINICA
- napajanje 220 V (+-10%)
SWITCH MODE POWER SUPPLY FOR IRIS 8 NAPOJNA JEDINICA ZA IRIS 8
What you can see here is Rudolf Bosnjak complete design and WORKING PROTOTYPE DONE BY HAND 1985 YEAR. Šta možeš vidjeti ispod je kompletan dizajn i konstrukcija RADNOG PROTOTIPA RUČNO URADJENOG 1985 GODINE.
 

SMPS FIRST  WORKING UNIT

SMPS FIRST WORKING UNIT FOR PERFORMANCE TESTING

SMPS BOARD

Switch Mode Power Supply for IRIS 8 element side first working unit without transformer.

 

SMPS PCB

Switch Mode Power Supply for IRIS 8 soldering side first working unit.

 

SMPS MY DRAWING OF ELECTRONIC DIAGRAM

SMPS FIRST ELECTRONIC DIGRAM AS MY HAND DRAWING date is 28 March 1985 year.

 

SWITCH MODE POWER SUPPLY CASE FOR IRIS-8 AS INDUSTRIAL PRODUCT VISIBLE FROM ALL SIDES NAPOJNA JEDINICA ZA IRIS-8 KAO GOTOV INDUSTRIJSKI PROIZVOD VIDLJIV SA SVIH STRANA

RUDOLF BOŠNJAK, design and make completely SWITCH MODE POWER SUPPLY for IRIS 8 computer. RUDOLF BOŠNJAK je dizajnirao i napravio kompletnu NAPOJNU JEDINICU za  IRIS 8 računar.

Rudolf Bosnjak and Branislav Stupar at SPE Electronic premises in Sarajevo, BiH. This image is from 2003 or 2004 years.

Rudolf Bošnjak and Branislav Stupar at SPE Electronic premises in Sarajevo, BiH. This image is from 2003 or 2004 years.

RUDOLF BOSNJAK, on image left side design completely SMPS - SWITCH MODE POWER SUPPLY, more here.

IRIS 8 OPIS U BOJI

Rudolf Bošnjak, design and making prototype for the first Bosnia and Herzegovina electric cars  CADDY and CORSA and his plan for NEW BOSNIAN ELECTRIC CAR, owner of ELEKTROAUTO, Sarajevo, Bosnai and Herzegovina.

Branislav Stupar, Chief Technology Officer & Senior Design Engineer
http://www.smsdatasystems.com/home/02_Company/03_Management_Team/index.php

Andreja Marković Manager and Deputy Chief Architect, Infrastructure Architecture Services at IBM
Andreja Marković Sessional Lecturer Department of Electronic Engineering
http://www.latrobe.edu.au/ee/people/MarkovicA.html

Milorad Stupar, Department of Physics and Astronomy Faculty of Science, Macquarie University NSW 2109, Australia
http://web.science.mq.edu.au/directory/listing/person.htm?id=mstupar

Edin Grapčanović

Sincerely yours
Rudolf ( BOSCHNJAK ) Bošnjak

 

NEXT GENERATION WAS IRIS PC 16

IRIS_PC16.jpg (1026267 bytes)

IRIS16_MOTHERBOARD.jpg (108666 bytes)

INDEX     REFERENCE INDEX     COMPUTERS INDEX

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak.

Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Bosnjak.

 

 

free counters  Map IP Address