SARTELCOM_DVB-T_GRUPA.jpg (25112 bytes) 
Tehnologija za Zemaljsku Digitalnu Televiziju - Emitovanje i Prijem TV programa u DVB-T

ODLUKE............

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data u clanom 5. Aneksa 10. Opceg sporazuma za mir (u daljem tekstu: Sporazum), prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja svog mandata; i posebno uzevsi u obzir clan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik ima ovlastenje da pomogne, kada to ocijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom Sporazuma; pozivajuci se na tumacenje tog ovlastenja datog u stavu XI. 2. Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira odrzane u Bonu 10. decembra 1997. godine, posebno u podstavu (b) Zakljucaka, prema kojem Visoki predstavnik ima pravo da donese obavezujuce odluke kada to ocijeni neophodnim, o usvajanju mjera u cilju implementacije Sporazuma na cijelom podrucju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), ukljucujuci i privremene mjere koje stupaju na snagu kada strane nisu u mogucnosti da postignu sporazum;
Uzimajuci u obzir da, shodno nadleznostima institucija Bosne i Hercegovine da dodjeljuju frekvencije za emitiranje prema Zakonu o telekomunikacijama Bosne i Hercegovine, clan III. 1. (h) Aneksa 4. i clan 3. Aneksa 9. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini jasno utvrdjuju mogucnost da institucije i Bosne i Hercegovine i entiteta osnuju i rukovode, pojedinacno ili zajednicki, subjektima za komunikacije u vidu javnih RTV preduzeca;
Imajuci na umu preporuke Vijeca za implementaciju mira sadrzane u stavu 63. Deklaracije iz Luksemburga od 9. juna 1998. godine, kojim se naglasava vaznost javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini i na strane apelira da u cilju postizanja tog cilja, saradjuju sa Visokim predstavnikom u restrukturiranju RTV BiH i integraciji prijenosnog sistema; imajuci na umu dalje preporuke Vijeca za implementaciju mira sadrzane u Poglavlju V, st. 21. i 24. Deklaracije iz Madrida od 16. decembra 1998. godine u kojem se naglasavaju oba cilja s posebnim akcentom na uspostavu integrirane televizijske mreze Federacije u kojoj ce sve zajednice biti u potpunosti zastupljene i koja ce imati transparentno finansiranje, kao i na uspostavu javne korporacije za emitiranje i prijenos; imajuci na umu da je gore pomenutom stavu 24. Vijece za implementaciju mira naglasilo svim stranama potpisnicama Opceg okvirnog sporazuma za mir da postoji potreba za reguliranjem aktivnosti stranih RTV kuca u BiH, kao sto su Hrvatska radiotelevizija i Radio-televizija Srbije, u skladu sa postojecim zakonom; takodjer, imajuci na umu da je 30. jula 1999. godine Visoki predstavnik zapoceo privremeno restrukturiranje javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini uspostavom PBS BiH i RTV FBiH, njihovog financiranja, te ukidanja RTV BiH;
Konstatirajuci da je u skladu sa gore navedenim preporukama Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada RS-a) dana 13. februara 1998. godine potpisala sporazum na osnovu kojeg je uspostavljen niz privremenih aranzmana za restrukturiranje Srpske Radio-televizije (u daljem tekstu: SRT) u skladu sa Evropskim standardima javnog RTV servisa, nakon kojeg je potpisan Memorandum o razumijevanju dana 17. augusta 1998. godine prema kojem se Vlada RS-a obavezala da ce prihvatiti mehanizam za transparentno i pouzdano finansiranje SRT-a.
Privremeni aranzmani i Memorandum o razumijevanju su trebali ostati na snazi sve dok se ne ugrade u novi zakon o SRT-u koji je, prema instrukcijama koje je Visoki predstavnik u pisanoj formi dostavio Vladi RS-a, trebao biti usvojen do 31. decembra 1998. godine. Konstatirajuci takodjer da je Predsjednistvo BiH dana 11. juna 1998. godine usvojilo drugi Memorandum o razumijevanju kojim se Predsjednistvo BiH obaezalo na uspostavu javnog RTV servisa za cijelu BiH. Memorandumom o razumijevanju se trazi imenovanje Privremenog upravnog odbora za RTV BiH koji bi pripremio prijedloge za osnivanje takvog RTV servisa za cijelu BiH, ukljucujuci i integriranu mrezu za prijenos, kao i prijedloge za formiranje javnog RTV sujekta za Federaciju BiH. Prema Memorandumu o razumijevanju, ove nove strukture su trebale biti uspostavljene do kraja 1998. godine. U slijedecoj fazi, oba Doma Parlamenta Fedracije su razmatrala zakon o uspostavi RTV FBiH na osnovu prijedloga Upravnog odbora RTV BiH. Parlament Federacije se nije mogao usaglasiti po pitanju konacnog teksta zakona. Nadalje, nakon sto je Visoki predstavnik donio Odluku o restrukturiranju javnog RTV sistema 30. jula 1999. godine, Vlade u BiH nisu donijele nijedan zakon o restrukturiranju javnog RTV sistema, iako je Visoki predstavnik to od njih zahtijevao. Prema tome, nije ispunjen nijedan od naprijed narecnih ciljeva, te se stoga mora nastaviti proces koji je zapoceo Visoki predstavnik.
Uzimajuci u obzir, imajuci na umu i konstatirajuci sve gore navedeno, ovim donosim slijedecu


DRUGU ODLUKU O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Clan 1.
Uvod


1.1. Ovom odlukom se nastavlja proces restrukturiranja Javnog RTV sistema putem daljeg prijenosa kontrole nad imovinom Radio-televizije Bosne i Hercegovine (postojeca drzavna radio-televizija, u daljem tekstu: RTV BiH):
1.2. Zadatak je osnivanje ekonomski i tehnicki odrzivih radio-televizijskih preduzeca i postavljanje temelja za snazan sektor javnih medija u Bosni i Hercegovini, u svjetlu medjunarodnih iskustava i savremenih profesionalnih kriterija.
1.3. Mandat Agenta za prijenos imovine je prvobitno utvrdjen Odlukom Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 14/99 (u daljem tekstu: Odluka o restrukturiranju). Ovom drugom odlukom o restrukturiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini se nastavlja proces uspostavljen Odlukom o restrukturiranju.
1.4. Sve ovlasti i obaveze Agenta za prijenos imovine su objedinjene u novu funkciju pod nazivom Agent Visokog predstavnika za RTV sistem. Ovim prestaje funkcija Agenta za prijenos imovine.
1.5. Odluka o restrukturiranju se mijenja i dopunjuje Aneksom na ovu odluku koji predstavlja njen sastavni dio.
1.6. Rukovodioci u Javnom RTV sistemu snose punu odgovornost za efikasno rukovodjenje, a upravni organi i tijela u Javnom RTV sistemu su zaduzeni samo za opce planiranje, opcu organizaciju i opce usmjeravanje. U upravne organe i tijela spadaju Osnivacki odbor Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijeca radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske, Upravni odbor Privremene korporacije za prijenos, i njihova izvrsna komisije.
1.7. Odluka je donesena na osnovu strucnog misljenja i iskustva stecenog nakon donosenja Odluke o restrukturiranju, ukljucujuci konsultacije sa Osnivackim odborom Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijecem radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - drustva sa ogranicenom odgovornoscu, Upravnim odborom RTRS, Nezavisnom komisijom za medije (u daljem tekstu: IMC) i Sindikatom RTV BiH.
1.8. Medjusobne obaveze korporacija se navode u dijelu koji nosi naslov "Javni RTV ssistem". Pojedinacni zahtjevi za svakog clana sistema navode se u okviru odgovarajucih podnaslova. Naglasena su radna mjesta i strukture na visem nivou.
1.9. Obaveze, potrazivanja i javni krediti RTV BiH prenose se na korporacije nakon izvrsene revizije.
1.10. Pod stalnim nadzorom Visokog predstavnika, Agent Visokog predstavnika za RTV sistem, uz redovite konsultacije sa upravnim tijelima Javnog RTV sistema, Sindikatima ili IMC-om, prema potrebi, koordinira, nadgleda i usmjerava restrukturiranje Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.
1.11. Smatrat ce se da su zamjenice muskog roda koje se koriste u daljem tekstu neutralne po rodu.


Clan 2.
Javni Radio-televizijski sistem


2.1. Privremena korporacija za prijenos programa
2.1.1. Privremena korporacija za prijenos programa (u daljem tekstu: ITC) nastavlja da upravlja svim predajnickim lokacijama, predajnicima i vezama svih javnih radio-televizija, kao i ostalom infrastrukturom za prijenos programa. Rukovodni kadar za odasiljace i veze i tehnicko osoblje koje radi u postojecim RTV kucama se rasporedjuje na duznost u ITC. Prvi zadatak ITC jeste da obezbijedi, odrzavanje i punu operativnost prijenosnog sistema za cijelu zemlju koji ce u srednjorocnom periodu biti u stanju da ispuni postojece potrebe.
2.1.2. ITC moze sklapati ugovore sa domacim i stranim radio-televizijskim kucama o upotrebi njihovih predajnickih lokacija i opreme kada za to postoje opravdani poslovni razlozi. Prvi prioritet ITC je prijenos Javnog RTV sistema BiH.
2.1.3. Sve dok ITC ne bude imao sopstvene prihode, radio-televizijske kuce isplacuju troskove odrzavanja, place radnika prema postojecim pravilnicima i rasporedjuju radnike prema instrukcijama Odbora ITC. Prihod se stice po osnovu godisnjih sporazuma o pruzanju usluga distribucije programa koji se zakljucuju sa radio-televizijskim kucama. ITC ce odmah zapoceti kadrovsku popunu svoje organizacije. Kako bi se ovo postiglo, RTV FBiH i RT RS ce na zahtjev ITC-a ustupiti osoblje za odrzavanje predajnika, kao i finansijska sredstva namijenjena za odrzavanje predajnika.
2.1.4. Javna korporacija za upravljanje sistemom prijenosa ce se osnovati pod pokroviteljstvom Komisije za javne korporacije u skladu sa Aneksom 9. Opceg okvirnog sporazuma za mir, u roku od 30 dana nakon objavljivanja ove odluke.
2.1.5. Ova odluka ne utice na vlasnicka prava.
2.2. Nove korporacije Ovom odlukom se uspostavljaju dvije nove javne korporacije; Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PBS BiH i RTV FBiH). One djeluju u jednom strateskom okviru, ali imaju znacajnu rukovodnu neovisnost. PBS BiH ce omoguciti operativnu rukovodnu neovisnost svojim "davaocima usluga", tj. Odjelu za upravljanje imovinom i Odjelu tehnickih resursa. Svrha ovih Odjela je postizanje viseg stepena profesionalizma, modernizacije i znacajnih pomaka u pogledu efikasnosti u svim ovim specijalizovanim djelatnostima.
2.3. RT RS Razvoj Javnog preduzeca Radio-televizije Republike Srpske sa sjedistem u Banjoj Luci (u daljem tekstu: RT RS) je sustinski dio stvaranja Javnog radio-televizijskog sistema u BiH kako je to odredilo Vijece za provedbu mira (PIC). RT RS ce ucestvovati u prihodima i rashodima ovog novog sistema putem medjusobnih sporazuma o saradnji sa ostalim clanovima Javnog RTV sistema BiH.
2.4. Zajednicke aktivnosti
2.4.1. Nove radio-televizijske kuce se usredsredjuju na proizvodnju radio i tv programa i saradjuju u cilju najboljeg koristenja raspolozivih budzeta. One ce, prema tome, zajednicki koristiti tehnicke resurse, zgradu RTV BiH (u daljem tekstu: Medijski centar), prostore za proizvodnju programa i pool informativnih resursa. Subjekti ce uspostaviti medjusobnu razmjenu i proizvodnju vijesti i ostalog programa.
2.4.2. Upravni odbor Medijskog centra cine direktori RTV korporacija, ili njihovi predstavnici, predstavnik sindikata, predstavnik uposlenog osoblja koji ima ovlasti da zastupa njihove interese, rukovodioci PBS BiH za upravljanje imovinom i tehnickim resursima i poslovni direktor PBS BiH. Poslovni direktor PBS BiH predsjedava Odborom.
Odbor je u ime radio-televizijskih kuca zaduzen za kreiranje i provodjenje jasne poslovne politike u sferi upravljanja imovinom, tehnickim resursima i ugovorima o pruzanju usluga. Njegov prvi zadatak je utvrdjivanje okvira poslovne politike i finansijskih kontrola kojima ce se regulirati poslovi izmedju korporacija. Procedura poslovanja, principi nabavke i finansijske kontrole moraju biti zajednicki i transparentni, te odobreni od strane Odbora Medijskog centra. Obavezna je godisnja nezavisna revizija svih aktivnosti Odbora, a troskovi revizije su ukljuceni u sve ugovore.
2.4.3. Odjel PBS BiH za upravljanje imovinom cuva, odrzava, popravlja, mijenja i raspolaze prema potrebi sa svim strukturalnim elementima, elektricnim, toplotnim, klimatizacijskim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranima i pripadajucom imovinom RTV BiH. On osigurava upravljanje zgradom i njeno odrzavanje, kao i pruzanje cijelog niza kucnih usluga za javni RTV sistem.
2.4.3.1. Korisnici placaju ove kucne usluge prema godisnjem ugovoru o pruzanju usluga. Naplata ovih usluga mora biti transparentna, mora povratiti troskove, i ukljuciti odredjeni procenat u cilju prikupljanja rezervnih sredstava za nepredvidjene troskove. RTV kuce i druge korporacije u sklopu javnog RTV sistema ce imati prioritet o pruzanju ovih usluga. Njihove potrebe ce biti jasno naznacene u godisnjim planovima.
2.4.3.2. Ovaj odjel ce takodjer imati pravo da izdaje prostor i pruza usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.
2.4.4. Odjel PBS BiH za tehnicke resurse odrzava i nabavlja ili raspolaze tehnickim resursima za proizvodnju RTV programa u skladu sa detaljnim poznavanjem sadasnje tehnologije emitiranja. Radio-televizijske kuce u okviru svojih godisnjih planova dostavljaju svoje potrebe PBS-u BiH, i njihova zajednicka upotreba se regulira ugovorima koje zakljucuju RTV kuce o pruzanju usluga sa naznakom troskova.
2.4.4.1. Prvi korak je utvrdjivanje koji ce se tehnicki resursi iz RTV BiH zadrzati. Odluke o ovome se zasnivaju na zakljuccima izvjestaja Agenta za prijenos imovine o tehnickim kapacitetima i radu RTV BiH, koji je izradjen u aprilu 2000. godine.
2.4.4.2. Sva oprema koja se bude nabavljala u buducem periodu mora biti ili digitalna ili kompatibilna sa digitalnim okruzenjem. Planiranje sredstava za tehnicke resurse se vrsi na nivou Odbora Medijskog centra, cime se osigurava zamjena i moderniziranje opreme, i na sve ugovore se dodaje dogovoreni iznos u cilju omogucavanja moderniziranja i zamjene opreme.
2.4.4.3. Ovaj odjel ce takodjer imati pravo da pruza usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.
2.5. Finansije Radio-televizijske kuce se i dalje finansiraju putem zajednickog sistema finansiranja koji moze obuhvatati RTV pretplatu, sredstva dodijeljenja iz opceg javnog budzeta i prihod od ekonomsko-propagandnog programa.
2.5.2. Prema Odluci o restrukturiranja, RTV FBiH i RT RS ce i dalje sklapati ugovore sa Elektroprivredama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u cilju povecanja naplate pretplate i prijenosa tih sredstava na bankovne racune.
2.5.3. Prema clanu 2. Odluke o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS uplacuju doprinos u budzet PBS BiH u omjeru 2:1.
Ovaj omjer se moze mijenjati sporazumno izmedju RTV kuca kako bi se odrazile promjene u nivoima naplacene pretplate, ili drugih prihoda, ili potreba po osnovu razvoja PBS seme i programske raznovrsnosti. Sve ostale odredbe i uvjeti iz clana 2. Odluke o restrukturiranju se stavljaju van snage. Ovi aranzmani ostaju sve do stupanja na snagu Zakona o Javnom RTV servisu BiH kojim ce se utvrditi metod naplate pretplate za PBS BiH.
2.5.4. PBS BiH sklapa ugovore sa drugim javnim RTV kucama u cilju odredjivanja formule za podjelu prihoda od ekonomsko- propagandnog programa u udarnom terminu.
2.5.5. RTV kuce, kao nosioci osnovnog budzeta u koji se uplacuje prihod od pretplate i ekonomsko-propagandnog programa, ce prilikom upravljanja budzetom teziste staviti na proizodnju programa, a izdatke u svim ostalim funkcijama ce odrediti prema prioritetima.
Finansijsko rukovodjenje svih korporacija ce biti transparentno i u svim aspektima otvoreno za javnost.
2.5.6. Kontrolu procesa ubiranja pretplate morat ce vrsiti revizorska institucija. Revizorska kontrola se vrsi svakih sest mjeseci po isteku svakog utvrdjenog obracunskog perioda. Revizijom se utvrdjuju troskovi procesa naplate, kao i tacan iznos prikupljenih sredstava od pretplate. Na ovim rezultatima se zasnivaju sve odluke u vezi sa pretplatom, bilo da su politicke ili operativne prirode. Direktor Finansija PBS BiH imenuje revizore.
2.5.7. RTV pretplata ne podlijeze poreskim obavezama.
2.5.8. Javne radio-televizije treba da u dogledno vrijeme odrzavaju prihod od marketinga na prosjecnim razinama za evropski javni RTV sektor. IMC ce, nakon konsultacija sa RTV kucama i Agentom Visokog predstavnika za RTV sistem, izraditi nove propise. Sigurno i stabilno finansiranje je osnovni zahtjev u ovom sektoru; odrzivost radio-televizijskih kuca u dogledno vrijeme ovisi od znacajnog priliva sredstava ostvarenih po osnovu marketinga.
Potrebno je ulagati maksimalne napore da se izbjegavaju kompenzacioni aranzmani, i da se ostvaruje stvaran dohodak.
2.5.9. Sve korporacije imaju iste standardne definicije i principe vodjenja racunovodstva i amortizacije u skladu sa medjunarodnim standardima racunovodstva za javne radio-televizijske kuce ili korporacije. One zavrsavaju fiskalnu godinu istog dana svake godine, i razmjenjuju izvjestaje o kvartalnom i godisnjem bilansu stanja, bilansu uspjeha i prilivu sredstava, kao i stvarnim rashodima u odnosu na rashode planirane budzetom svake godine na isti dan. Direktor Finansija PBS BiH ugovara godisnju reviziju u svim subjektima Javnog RTV sistema. Rezultati se podnose svim korporacijama u sistemu i javno se objavljuju u roku od mjesec dana nakon izvrsene revizije.
2.6. Radni odnosi
2.6.1. Sindikati sa clanstvom od najmanje 50% uposlenog osoblja bilo koje korporacije Javnog RTV sistema se smatraju partnerima u provodjenju ove odluke u pogledu prava tog uposlenog osoblja.
Sindikati ce biti zastupljeni u upravnim tijelima Javnog RTV sistema BiH.
2.6.2. Uposleno osoblje u Javnom RTV sistemu koje nije u clanstvu Sindikata ce imati pravo da se pridruzi Sindikatu ili da izabere svog predstavnika. Izabrani predstavnik nece biti clan rukovodnog tima odjela za kadrove niti jedne korporacije Javnog RTV sistema.
Predstavnik je posrednik za sva pitanja u odnosu na status uposlenog osoblja koje nije u clanstvu Sindikata i vrsi pregovore sa rukovodstvom.
2.6.3. Do donosenja zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine o radnim odnosima i odgovarajucim beneficijama, uposleno osoblje Javnog RTV sistema BiH ili Privremene korporacije za prijenos programa ima pravo da se izjasnjava o primjeni zakona i podzakonskih akata o beneficijama iz radnog odnosa Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske.


Clan 3.
Javni RTV servis Bosne i Hercegovine


3.1. Ovlasti, nadleznosti i objavljivanje u sluzbenim novinama
3.1.1. PBS BiH je Javni RTV servis za drzavu Bosnu i Hercegovinu.
Njegov upravni odbor je Osnivacki odbor PBS-a. PBS BiH ima sva izricita, ocgledna i implicirana ovlastenja, prava i nadleznosti koje su opce priznate javnim korporacijama u Evropi. PBS BiH ima status i kapacitet pravnog lica Bosne i Hercegovine i moze vrsiti svoju djelatnost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine (ukljucujuci Distrikt Brcko). Ne postoji obaveza registriranja PBS-a BiH u entitetima, niti u njihovim manjim administrativnim jedinicama uprave. Drzava Bosna i Hercegovina je nosilac svih prava u korporaciji, i korporacija ne izdaje dionice.
3.1.2. PBS BiH ce u "Sluzbenom glasniku BiH" odmah objaviti slijedece: (1) naziv i sjediste kompanije; (2) adrese svih podrucnih ureda; (3) imena, adrese i nadleznosti direktora i drugih lica u Bosni i Hercegovini koji su ovlasteni da predstavljaju korporaciju;
i (4) logo korporacije, ukoliko postoji. PBS BiH ce objaviti sve eventualne amandmane u roku od 15 dana od dana njihovog donosenja.
3.1.3. Na poslovnim prostorijama kompanije je istaknut njen naziv, a sva poslovna prepiska i nalozi sadrze puni naziv kompanije, imena lica koja su ovlastena da zastupaju korporaciju, i adresu sjedista korporacije. Druga lica mogu zastupati korporaciju u skladu sa zakonom. Ona nece biti odgovorna za obaveze koje stvaraju njeni zastupnici djelujuci izvan okvira njihovih izricitih ovlastenja, osim u slucaju kada takve obaveze odobri zastupnik korporacije koji ima dovoljno siroka ovlastenja.
3.2. Prijenos
3.2.1. IMC ce utvrditi i rezervirati jedinstvene frekvencije koje ce PBS BiH koristiti za mrezu kojom se pokriva cijela teritorija BiH putem TV, FM radija i AM radija. Medjutim, PBS ce u pocetku, nakon sto IMC izda dozvolu, poceti TV emitiranje u udarnim terminima, koristeci frekvencije entitetskih RTV kuca. Program se emitira na jednom televizijskom kanalu, i na jednoj radio mrezi. U tom programu, kao i u programima emitiranim putem drugih medija, bit ce zastupljeni svi narodi i gradjani bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, politicko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili drustveno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu, rodjenje ili drugi status.
3.2.2. Od samog pocetka PBS BiH Televizija ce emitirati vijesti iz zemlje i iz svijeta koji ce se prenositi istovremeno u oba entiteta, i to u udarnom terminu, u vrijeme koje se treba usaglasiti, sedam dana u sedmici, kao srz vecernjeg programa PBS-a BiH.
3.2.3. PBS BiH Radio ce pokrivati cijelu teritorijudrzave i prvenstveno ce se prenositi na frekvenciji FM. PBS BiH Radio ima potpuno pravo na AM frekvencije RTV BiH. Termini na ovom kanalu se mogu prodati drugim RTV kucama.
3.3. Prava
3.3.1. PBS BiH ima sva prava i obaveze za emitiranje medjunarodnih sportskih dogadjaja, programa u produkciji stranih RTV kuca koje otkupi PBS BiH, igranih filmova i cjelokupnog programa u produkciji PBS BiH.
3.3.2. PBS BiH ima sva prava i obaveze za satelitsko emitiranje programa za BiH dijasporu. Ovaj program treba sadrzavati priloge i PBS-a i obje entitetske radio-televizije.
3.3.3. PBS BiH ce biti clan iz BiH u Evropskoj uniji za radio-difuziju (EBU) i imat ce sva prava i obaveze koje proizilaze iz tog clanstva.
3.3.4. PBS BiH ima sva prava i obaveze za svu intelektualnu imovinu RTV BiH, kao i za programska prava, ukljucujuci i televizijsku i radio arhivu, te ce sto je prije moguce poceti da upravlja tim pravima i koristi ih za dobrobit svih RTV kuca u BiH.
3.3.5. PBS BiH ima sva prava i obaveze prema svim objektima, instalacijama, elektricnim, grijnim, klimatizacionim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranu, te drugoj imovini RTV BiH, ukljucujuci, ali se ne ogranicavajuci na pravo da drugim dozvoli koristenje objekata uz nadoknadu. Medijske organizacije imaju prednost.
3.3.6. PBS BiH ima sva prava i obaveze prema cjelokupnim tehnickim sredstvima za proizvodnju radio i televizijskog programa, te drugoj imovini RTV BiH. PBS BiH ce stititi, odrzavati i prema potrebi popravljati, zamjenjivati i odlagati takvu imovinu.
3.4. Program PBS BiH
3.4.1. Zadatak PBS-a je da obezbjedi informativni, obrazovni, zabavni i kulturni program na teritoriji cijele drzave Bosne i Hercegovine.
Program PBS BiH ce uvazavati nacionalne, vjerske, historijske, kulturne, jezicke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i gradjana BiH. PBS ce proizvoditi vijesti na drzavnom nivou i preci ce na izradu vecernje seme za TV program uz saglasnost sa entitetskim RTV kucama, te cjelodnevno emitiranje programa na radiju.
3.4.2. Jedan urednik i mala producentska ekipa PBS-a BiH bit ce zaduzeni za satelitski program. Program biraju iz cjelokupne ponude programa javnih Radio-televizija u BiH.
Ukupni trosak za vrsenje ove djelatnosti ce se pokriti na drzavnom nivou, a ne iz prihoda od pretplate.
3.4.3. Proizvodnja cjelokupnog programa treba da se rukovodi uredjivackim smjernicama zasnovanim na najvisim medjunarodnim praksama. RTV kuce ce zajednicki izraditi uredjivacke smjernice u pisanoj formi za sve medije i uciniti ih dostupnim na uvid javnosti u cijeloj BiH kao srz procesa razvijanja odgovornosti prema javnosti.
3.4.4. PBS BiH izradjuje prepoznatljiv radio program ili ponudu koja je na najbolji nacin u funkciji javnosti, te privlaci i udovoljava potrebama slusalaca i gledalaca u cijeloj zemlji. Veliki dio radio programa sastojat ce se od vijesti i aktuelnosti. Radio program ce takodjer odrzavati cjelokupni muzicki spektar BiH, ukljuciti glazbenu proizvodnju.
3.4.5. PBS BiH registrira domenu za sve javne radio-televizije, razvija ponudu preko interneta, te uspostavlja odnose sa BiH dijasporom putem interneta.
3.4.6. PBS BiH vodi i nadgleda nabavku programa inostrane proizvodnje, ukljucujuci i sportski program, u skladu sa uputama grupe za nabavku programa koja ce se osnovati zajedno sa entitetskim radio-televizijama.
3.5. Rukovodjenje
3.5.1. Osnivacki odbor PBS BiH imenuje generalnog direktora kojem ce u radu podrsku pruzati: direktor Televizije i direktor Radija, poslovni direktor, direktor Finascija, direktor Marketinga, direktor Kadrovske sluzbe i direktor Odjela za informativnu tehnologiju. Generalni direktor predstavlja i zastupa PBS BiH.
Generalni direktor je odgovoran za zakonitost, integritet i odgovoran rad PBS BiH, a osobito za njegovo postivanje uredjivackih smjernica i provodjenje odluka Osnivackog odbora PBS BiH. Generalni direktor ce uz saglasnost Osnivackog odbora PBS BiH imenovati tim direktora u skladu sa najvisim medjunarodnim principima zaposljavanja i postivajuci principe nacionalne jednakopravnosti u skladu sa ustavom.
3.5.2. Direktor Televizije i direktor Radija ce direktno biti angazirani u planiranju, proizvodnji i izradi programske seme. Takodjer ce popuniti i rukovoditi Odjelom za koordiniranje mreze, kao i manjim Odjelom za izradu web stranice i registriranje domena za sve javne RTV kuce.
Poslovni direktor ce rukovoditi Odjelom za upravljanje imovinom i Odjelom tehnickih resursa, izuzimajuci Privremenu korporaciju za prijenos programa. Prvo se popunjavaju mjesta ova tri direktora.
3.5.3. Na mjesto generalnog direktora imenuje se profesionalno lice sa iskustvom u javnom RTV sistemu na najvisem nivou. Njegov zadatak je da oformi i rukovodi Odborom PBS BiH u svim aspektima njegova rada, ispuni obaveze korporacije kao clanice EBU, te da utrdi principe i standarde najvise medjunarodne prakse u svim aspektima Javnog RTV sistema u BiH. Generalni direktor ce oformiti i rukovoditi tijelom koje ce uspostaviti profesionalnu saradnju izmedju RTV kuca. U pocetku, ovo tijelo ce sacinjavati direktori entitetskih RTV kuca, te direktori PBS televizije, radija i poslovanja. Generalni diektor ce takodjer uspostaviti saradnju sa entitetskim RTV kucama u cilju utvrdjivanja procesa koji ce omoguciti punu odgovornost Javnog RTV sistema prema javnosti. Generalni direktor ce Osnivackom odboru PBS-a ili njegovom sljedniku podnositi godisnji plan i izvjestaje o aktivnostima Servisa.
3.5.4. Direktor televizije, profesionalno lice sa iskustvom u TV oblasti, odgovoran je za kreiranje PBS BiH TV vijesti, upravljanje razmjenom i proizvodnjom vijesti i drugih programa od entitetskih RTV kuca, kao i od nezavisnih producenata. On ce izraditi ponudu PBS BiH programa i na Televiziji i novim digitalnim medijima. Informativni tim PBS BiH mora posjedovati dovoljne uredjivacke sposobnosti i resurse za proizvodnju domacih i stranih vijesti. Direktor Televizije ce takodjer uposliti i voditi manji tim kao jezgro PBS BiH Odjela za TV proizvodnju. Tim za planiranje programa i budzeta ce direktoru pruziti podrsku u radu. Oni ce saradjivati sa producentima programa u cilju utvrdjivanja procesa odredjivanja budzeta za program, kontrole usluga i koristenje resursa, te osigurati da se utvrdjivanje seme, prijenosa i planiranja tehnickih resursa izvrsi najmanje godinu dana unaprijed. Ovaj tim ce tijesno saradjivati sa entitetskim RTV kucama. Koordiniranje televizijske mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.
3.5.5. Direktor Radija, profesionalno lice sa iskustvom u oblasti radija, odgovoran je za stvaranje radio mreze za cijelu drzavu.
Njegov prvi zadatak je da uposli tim za proizvodnju radio vijesti, uspostavi razmjenu i proizvodnju programa sa entitetskim RTV kucama i izradi prijedlog programa za ovaj novi Servis. Tim za planiranje programa i finansije ce direktoru pruziti podrsku u izvrsavanju gore navedenih funkcija. Radio aspekti razvoja digitalne i internet mreze, kao i koordiniranje mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.
3.5.6. Poslovni direktor predsjedava Odborom Medijskog centra. Clanovi njegovog rukovodnog tima su: sef Odjela za nabavku programa, sef Odjela za upravljanje imovinom i sef Odjela tehnickih resursa. On ce biti clan Odbora Privremene korporacije za prijenos programa. Poslovni direktor ce takodjer rukovoditi manjim timom za pravna pitanja. Njegov zadatak je da osigura efikasan rad davalaca usluga i provedbu jasne politike u oblasti upravljanja imovinom, tehnickih resursa, ugovora o pruzanju usluga, te nabavku programa i prava u svim medijima. Direktor ce takodjer rukovoditi radio-televizijskom Arhivom, u skladu sa najvisim profesionalnim standardima u korist svih RTV kuca, omogucit ce svakodnevni pristup programskim materijalima i pripremit ce sav programski materijal za komercijalni razvoj.
3.5.7. Direktor Finansija je visi finansijski savjetnik za cjelokupni Javni RTV sistem BiH i treba da pomaze u uspostavljanju zajednickih i transparentnih racunovodstvenih procedura i finansijske kontrole za sve clanove sistema. Kao i svi aspekti uobicajenog racunovodstva, ove procedure trebaju obuhvatati ugovore za naplatu i raspodjelu pretplate, utvrdjivanje cijene marketinskih usluga, te naplatu i podjelu prihoda izmedju RTV kuca.
Direktor Financija treba takodjer biti odgovoran za kontakte sa vladom po svim pitanjima oporezivanja i naplate duga u ime Javnog RTV sistema. Sefovi Finansija u entitetskim RTV kucama ce raditi prema uputama direktora Radija i Televizije i saradjivati po strucnim pitanjima sa direktorom Finansija PBS-a. Manji odjel za internu reviziju bi trebao izvjestaj podnositi direktoru Finansija, raditi po potrebi i davati savjete o imenovanju nezavisnih revizora, kada je to neophodno, u skladu sa ovom odlukom.
3.5.8. Direktor Marketinga daje savjete i vrsi koordinaciju za cjelokupnu oblast marketinga i sponzorstva za javne RTV kuce.
Manji marketinski tim u entitetskim RTV kucama ce raditi sa direktorima tih kuca, u saradnji sa direktorom Marketinga.
On mora uspostaviti jasne i profesionalne smjernice za rukovodjenje ove djelatnosti i koordinirati prodajom marketing termina u entitetskim RTV kucama i u PBS BiH.Odjeli za marketing sve tri RTV kuce bi trebali biti smjesteni u istim prostorijama gdje su smjesteni Odjel za izradu programskih sema i Odjel za programsko planiranje i da, kao i ti Odjeli, izrade plan rada najmanje godinu dana unaprijed. Akcenat treba biti stavljen na sticanje prihoda, a ne na kompenzacione poslove.
3.5.9. Direktor Kadrovskog odjela pruza podrsku rukovodstvu i radnicnima u cjelokupnom Javnom RTV sistemu. On ce uspostaviti strukture za rukovodjenje u slijedecim oblastima:
zaposlenje, pokretljivosti osoblja i napredovanje u sluzbi, zastita na radu, obuka u svim oblastima, ugovori o radu, tehnoloski visak, interni propisi, disciplinski postupci i odnos sa sindikatima. Po jedan manji tim za kadrovska pitanja ce biti smjesten u entitetskim RTV kucama koji ce raditi sa RTV direktorima, ali ce profesionalno saradjivati sa direktorom Kadrovskog odjela, kako bi se osigurala primjena koherentne strategije unutar cijelog Sistema. Prvi cilj bi trebao biti sporazum o pravicnom i transparentnom sistemu placa i sistemu bodovanja.
3.5.10. Direktor odjela informacione tehnologije (IT) ce biti odgovoran za formiranje manjeg strucnog tima, izradu koherentnog plana za nabavku i instaliranje kompjuterskih mreza neophodnih za rad Javnog RTV sistema. On ce biti nadlezan za odabir kako hardware tako i software koji odgovara potrebama korisnika.
Bit ce odgovoran za pruzanje tehnicke pomoci internet djelatnostima PBS BiH. On ce saradjivati sa ostalim direktorima u cilju utvrdjivanja podrucja u kojima IT odjel moze ostvariti velike ustede i usmjerit ce aktivnosti u tom pravcu. Direktor Odjela informacione tehnologije nece iti nadlezan za nabavku i rasporedjivanje opreme za digitalnu proizvodnju. Time ce se baviti Odjel tehnickih resursa PBS BiH. Medjutim, oba Odjela ce dijeliti odgovornost za lokalne mreze, obuku i podrsku u oblasti informacione tehnologije.
3.5. Upravljanje imovinom
3.6.1. Sef Odjela PBS BiH za upravljanje imovinom ce biti odgovoran za raspolaganje prostorom, odrzavanje zgrade i pruzanje usluga u Medijskom centru i davat ce savjete za koristenje ostale imovine koja je u sklopu Javnog RTV sistema. On ce sa Odborom Medijskog centra odluciti da li da za pruzanje usluga iskoriste uposlene ili da za ovu svrhu angaziraju vanjske servise putem ugovora. Sprovodit ce se godisnja nezavisna finansijska revizija, a troskovi iste se moraju uracunati u sve pratece ugovore.
3.6.2. Sef Odjela za upravljanje imovinom ce veoma tijesno saradjivati sa sefom Odjela za tehnicke resurse i RTV kucama po pitanju upotrebe prostora i opremanja RTV prostora prema specifikaciji.
Tijelo koje ce raspravljati o ovim pitanjima bit ce Odbor Medija centra.
3.6. Upravljanje tehnickim resursima Sef Odjela tehnickih resursa ce biti lice sa iskustvom u oblasti radio-televizije i oblasti upravljanja tehnickim resursima sa odlicnim poznavanjem novog digitalnog RTV okruzenja. Njegov zadatak je da rukovodi i unapredjuje tehnickie resurse i tehnicko osoblje u cilju ispunjavanja zahtjeva Javnog RTV sistema. Obuka osoblja ce biti od sustinske vaznosti. On ce na raspolaganju imati manji tim istog nivoa strucnosti za rukovodjenje projektom.


Clan 4.
Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu


4.1. Program
4.1.1. RTV FBiH je proizvodjac programa, izradjuje programsku semu i emitira RTV program. RTV FBiH emitira opcu programsku semu koja ce sadrzavati programe svih zanrova koji se najvecim djelom odnose na Federaciju BiH. Njome upravlja Vijece Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. RTV FBiH ce se sastojati uglavnom od proizvodjaca programa kojima ce podrsku pruzati manji visokoprofesionalni rukovodni tim. Veci dio njene infrastrukture i pomocnih resursa ce se obezbjedjivati putem ugovora sa PBS BiH. Ova korporacija ce se potpuno usredotociti na izvjestavanje i predstavljanje svih aspekata Federacije Bosne i Hercegovine. Programske seme ove RTV kuce ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim informativnog programa. Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, pri cemu je cilj da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.
4.1.2.Ova RTV kuca ima mandat da emitira program na dvije radio mreze, i dva televizijska kanala. Ovi servisi ce biti komplementarni i mjesoviti. Svaki od njih ce uvazavati nacionalne i kulturne raznolikosti i bit ce popunjeni osobljem koje ce biti odabrano na osnovu najvisih profesionalnih kriterija u skladu sa principom nacionalne jednokopravnosti kako je utvrdjeno ustavom. U programima na ovim kanalima ce biti zastupljeni svi sluzbeni jezici. Oni ce pripremati informativni program u toku dana. Kontrolu funkcioniranja na ovim kanalima i mrezama vrsi Odjel za koordiniranje mreze PBS BiH.
4.1.3. Ova RTV kuca proizvodi program u svojim odjelima i narucuje program od nezavisnih producenata. Odjel za marketing ove kuce ce biti ukljucen u realizaciju godisnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje. Ovaj proces ce se zasnivati na kvalitetnom istrazivanju slusanosti i gledanosti.
4.2. Rukovodjenje
4.2.1. Vijece RTV FBiH imenuje jednog "direktora Radio-televizije" koji podnosi izvjestajn o svom radu Vijecu RTV FBiH u skladu sa zakonom. Direktor predstavlja i zastupa RTV FBiH. On je odgovoran za zakonitost rada RTV BiH, narocito njeno postivanje dogovorenih uredjivackih smjernica i zakonskih odredbi. Direktor
Radio-televizije je visi rukovodilac, nadlezan za cjelokupan program i na Radiju i na Televiziji. On je odgovoran javnosti za sve aktivnosti RTV kuce. Imenuje sve clanove rukovodstva u saradnji sa Vijecem i uz konsultacije sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH i sefom Kadrovskog odjela RTV FBiH.
Uposljavanje ce biti provedeno u skladu sa kriterijima utvrdjenim u paragrafu 4.1.2.
4.2.2. Direktor Radio-televizije imenuje urednike vijesti za Radio i Televiziju. Direktor takodjer imenuje sefove programskih odjela koji ce biti istog ranga, ukljucujuci ali se ne ogranicavajuci na sefove RTV odjela koji ce imenovati svoje timove za proizvodnju programa. Ove timove ce sacinjavati producent/ direktori, pomocnici producenata, i rukovodioci proizvodnje programa. Sefovi informativnog programa i proizvodnje ce uspostaviti tijesnu saradnju sa svojim kolegama u PBS BiH i RT RS. Oni ce podrzati i uspostaviti sistem medjusobne razmjene i proizvodnje svih programa, a posebno izmedju informativnog programa RTV FBiH i informativnog programa PBS BiH, i na Radiju i na Televiziji.
4.2.3. Sefa Finansija imenuje direktor Radio-televizije. Sef Finansija je odgovoran za kontrolu svih izdataka i cjelokupni godisnji budzet RTV FBiH, ukljucujuci i prihode od reklama.
On je odgovoran za proces izrade programskog budzeta i uspostavu interne finansijske revizije. On rukovodi procesom izrade godisnjeg finansijskog plana, utvrdjuje potrebe u svim oblastima za narednu godinu i uskladjuje ih sa raspolozivim budzetom. Rukovodi ugovornim odnosima sa svim nezavisnim producentima i davaocima usluga, ukljucujuci i ITC. Odgovoran je za sklapanje ugovora sa Elektroprivredama, i za sve druge aspekte sakupljanja pretplate ukljucujuci imenovanje nezavisnih revizora. Sef Finansija ce saradjivati sa direktorom Finansija PBS BiH.
4.2.4. Direktor Radio-televizije ce imenovati rukovodioca Odjela za planiranje programa, marketing i izradu programske seme koji ce djelovati u saradnji sa direktorom Marketinga PBS BiH i bit ce odgovoran za pripremanje godisnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje, zasnovanog na kvalitetnom ispitivanju javnog mnijenja i obimne razmjene programa. Osigurat ce da su sve seme i planovi za marketing pripremljeni u saradnji sa PBS-om BiH.
4.2.5. Rukovodioca Kadrovskog odjela imenuje direktor Radio- televizije. On ce rukovoditi malim timom koji daje podrsku upravi zaduzenoj za sva kadrovska pitanja. Ovaj tim saradjuje sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH, koji ustanovljava cjelokupnu strategiju vezanu za kadrovska pitanja. Isti obezbjedjuje da zaposljavanje, kadrovske strukture i radne metode budu u skaldu sa najvisim medjunarodnim standardima u ovoj oblasti.
4.2.6. Upravni odbor RTV FBiH sacinjavaju direktor Radio-televizije, rukovodilac Odjela za planiranje programa, rukovodilac Odjela za finansije i rukovodilac Kadrovskog odjela. Upravni odbor se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, a rukovodilac sektora emitiranja predstavlja programska pitanja. Upravni odbor ce u saradnji sa Odborom PBS BiH usuglasiti i izraditi pravila procesa rada, mehanizme finansijske kontrole, i posebne zanrovske protokole za upravljanje procesima proizvodnje programa za primjenu u cjelokupnom Javnom RTV sistemu.
4.2.7. Programski odbor RTV FBiH se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, naizmjenicno sa Upravnim odborom. Njime predsjedava direktor Radio-televizije i cine ga urednici vijesti, te rukovodioci radio i TV odjela za sve programske zanrove. Glavna svrha ovog odbora je da vrsi procijenu i razmatra cjelokupni program. Programski odbor isto tako pokrece pitanja za Upravni odbor, te daje doprinos cjelokupnoj politici narocito na polju izrade programskog budzeta, narudzbe programa, izrade sema i radne prakse u proizvodnji. Programski odbor ce se sa Upravnim odborom sastajati svaka tri mjeseca.
4.2.8. Direktor Radio-televizije podnosi Vijecu RTV FBiH godisnju analizu aktivnosti svih odjela.
4.2.9. Direktor Radio-televizije predstavlja RTV FBiH u grupi PBS BiH za nabavku stranog programa i u Odboru medija centra.


Clan 5.
Radio-televizija Republike Srpske


RT RS je RTV kuca za Republiku Srpsku kojom rukovodi Upravni odbor RT RS. Kako bi imala pristupa programima PBS-a BiH i iskoristila tehnicka sredstva PBS-a BiH i odjele za upravljanje imovinom, ova RTV kuca ce izvrsiti restrukturiranje rukovodne strukture u skladu sa principima utvrdjenim ovom odlukom, i sprovesti ugovore o pruzanju usluga i uzajamnoj podrsci unutar Javnog RTV sistema BiH. Ova RTV kuca emitira program putem jedne radio mreze i jednog televizijskog kanala, a zaposljava osoblje iz reda svih naroda i sluzi svim narodima u skaldu sa ustavom.
RT RS emitira opcu programsku semu koja ce sadrzavati programe informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog karaktera, usredsredjena na izvijestavanje i predstavljanje svih aspekata Republike Srpske.
Programske seme ove kuce ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim vijesti.
Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, a cilj je da se iz ove oblasti u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.


Clan 6.
Provedba


Ova odluka stupa na snagu 23. oktobra 2000. godine.
Odluka ima privremeni karakter sve dok Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska ne usvoje odgovarajuce zakone. Ti zakoni ce biti sljedeci: Zakon o PBS BiH, novi zakon o RT RS i izmijenjeni i dopunjeni Zakon o RTV FBiH. Oni ce biti u skladu sa principima iz ove Odluke i ojacati status Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.
U sklopu ovog novog pravnog okvira, uskladit ce se struktura i ovlastenja upravnih organa Javnog RTV sistema. Ovom odlukom se ni na koji nacin ne stavljaju van snage regulatorne ovlasti Nezavisne komisije za medije ili njenog sljednika. Ova odluka ce odmah biti objavljena u "Sluzbenom glasniku BiH" i "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i "Sluzbenom glasniku Republike Srpske".


Broj 45/00
oktobra 2000. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfang Petritsch, s.r.

 

Original strana je ovdje http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2000/odluke/133_b.htm