SARTELCOM_DVB-T_GRUPA.jpg (25112 bytes) 
Tehnologija za Zemaljsku Digitalnu Televiziju - Emitovanje i Prijem TV programa u DVB-T

DRUGU ODLUKU O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Clanak 1. Uvod

1.1. Ovom Odlukom se nastavlja proces restrukturiranja Javnog RTV sistema putem daljnjeg prijenosa kontrole nad imovinom Radio-televizije Bosne i Hercegovine (postojeca državna radio-televizija, u daljnjem tekstu: RTV BiH).

1.2. Zadaca je osnivanje ekonomski i tehnicki održivih radio-televizijskih poduzeca i postavljanje temelja za snažan sektor javnih medija u Bosni i Hercegovini, u svjetlu medunarodnih iskustava i savremenih profesionalnih kriterija.

1.3. Mandat Agenta za prijenos imovine je prvobitno utvrden Odlukom Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" (br. 14/99) (u daljnjem tekstu: Odluka o restrukturiranju). Ovom Drugom odlukom o restrukturiranju javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini se nastavlja proces uspostavljen Odlukom o restrukturiranju.

1.4. Sve ovlasti i obveze Agenta za prijenos imovine su objedinjene u novu funkciju pod nazivom Agent Visokoga predstavnika za RTV sustav. Ovim prestaje funkcija Agenta za prijenos imovine.

1.5. Odluka o restrukturiranju se mijenja i dopunjuje Aneksom na ovu Odluku koji predstavlja njen sastavni dio.

1.6. Rukovoditelji u Javnome RTV sustavu snose punu odgovornost za ucinkovito rukovodenje, a upravni organi i tijela u Javnom RTV sustavu su zaduženi samo za opce planiranje, opcu organizaciju i opce usmjeravanje. U upravne organe i tijela spadaju Osnivacki odbor Javne radio-televezijske službe Bosne i Hercegovine, Vijece radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - društvo sa ogranicenom odgovornošcu, Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske, Upravni odbor Privremene korporacije za prijenos, i njihova izvršna povjerenstva.

1.7. Odluka je donešena na temelju strucnog mišljenja i iskustva stecenog nakon donošenja Odluke o restrukturiranju, ukljucujuci konsultacije sa Osnivackim odborom Javne radio-televizijske službe Bosne i Hercegovine, Vijecem radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - društva sa ogranicenom odgovornošcu, Upravnim odborom RTRS, Neovisnim povjerenstvom za medije (u daljnjem tekstu: IMC) i Sindikatom RTV BiH.
1.8. Medusobne obveze korporacija se navode u dijelu koji nosi naslov "Javni RTV sustav". Pojedinacni zahtjevi za svakog clana sustava navode se u okviru odgovarajucih podnaslova. Naglašena su radna mjesta i strukture na višem nivou.

1.9. Obveze, potraživanja i javni krediti RTV BiH prenose se na korporacije nakon izvršene revizije.

1.10. Pod stalnim nadzorom Visokog predstavnika, Agent Visokog predstavnika za RTV sustav, uz redovite konzultacije sa upravnim tijelima Javnog RTV sustava, Sindikatima ili IMC-om, prema potrebi, koordinira, nadgleda i usmjerava restrukturiranje Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini.

1.11. Smatrace se da su zamjenice muškog roda koje se koriste u daljnjem tekstu neutralne po rodu.

Clanak 2. Javni RTV sustav

2.1. Privremena korporacija za prijenos programa

2.1.1 Privremena korporacija za prijenos programa (u daljnjem tekstu: ITC) nastavlja da upravlja svim predajnickim lokacijama, predajnicima i vezama svih javnih radio-televizija, kao i ostalom infrastrukturom za prijenos programa. Rukovodni kadar za odašiljace i veze i tehnicko osoblje koje radi u postojecim RTV kucama se rasporeduje na dužnost u ITC. Prva zadaca ITC jeste osiguranje održanje i punu operativnost prijenosnog sustava za cijelu zemlju koji ce u srednjorocnom periodu biti u stanju ispuniti postojece potrebe.

2.1.2 ITC može sklapati ugovore sa stranim radio-televizijskim kucama o uporabi njihovih predajnickih lokacija i opreme kada za to postoje opravdani poslovni razlozi. Prvi prioritet ITC je prijenos Javnog RTV sustava BiH.

2.1.3 Sve dok ITC ne bude imao sopstvene prihode, radio-televizijske kuce isplacuju troškove održavanja, place radnika prema postojecim pravilnicima i rasporeduju radnike prema napucima Odbora ITC. Prihod se stice na temelju godišnjih sporazuma o pružanju usluga distribucije programa koji se zakljucuju sa radio-televizijskim kucama. ITC ce odmah zapoceti kadrovsku popunu svoje organizacije. Kako bi se ovo postiglo, RTV FBiH i RT RS ce na zahtjev ITA-a ustupiti osoblje za održavanje predajnika, kao i financijska sredstva namijenjena za održavanje predajnika.

2.1.4 Javna korporacija za upravljanje sistemom prijenosa ce se osnovati pod pokroviteljstvom Povjerenstva za javne korporacije sukladno Aneksu 9 Opceg okvirnog sporazuma za mir, u roku od 30 dana nakon objavljivanja ove Odluke.

2.1.5 Ova Odluka ne utjece na vlasnicka prava.

2.2. Nove korporacije

Ovom odlukom se uspostavljaju dvije nove javne korporacije; Javna radio-televizijska služba Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: PBS BiH i RTV FBiH). One djeluju u jednom strateškom okviru, ali imaju znacajnu rukovodnu neovisnost. PBS BiH ce omoguciti operativnu rukovodnu neovisnost svojim "davateljima usluga", tj. Odjelu za upravljanje imovinom i Odjelu tehnickih resursa. Svrha ovih Odjela je postizanje višeg stupnja profesionalizma, modernizacije i znacajnih pomaka glede ucinkovitosti u svim ovim specijaliziranim djelatnostima.

2.3. RT RS

Razvoj Javnog poduzeca Radio-televizije Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci (u daljnjem tekstu: RT RS) je suštinski dio stvaranja Javnog radio-televizijskog sustava u BiH kako je to odredilo Vijece za provedbu mira (PIC). RT RS ce sudjelovati u prihodima i rashodima ovog novog sustava putem medusobnih sporazuma o suradnji sa ostalim clanovima Javnog RTV sustava BiH.

2.4. Zajednicke aktivnosti

2.4.1. Nove radio-televizijske kuce se usredsreduju na proizvodnju radio i tv programa i suraduju u cilju najboljeg korištenja raspoloživih proracuna. One ce, prema tomu, zajednicki koristiti tehnicke resurse, zgradu RTV BiH (u daljnjem tekstu: Medijski centar), prostore za proizvodnju programa i pool informativnih resursa. Subjekti ce uspostaviti medusobnu razmjenu i proizvodnju vijesti i ostalog programa.

2.4.2 Upravni odbor Medijskog centra cine direktori RTV korporacija, ili njihovi predstavnici, predstavnik sindikata, predstavnik uposlenog osoblja koji ima ovlasti da zastupa njihove interese, rukovoditelji PBS BiH za upravljanje imovinom i tehnickim resursima i poslovni direktor PBS BiH. Poslovni direktor PBS BiH predsjeda Odborom. Odbor je u ime radio-televizijskih kuca zadužen za kreiranje i provedbu jasne poslovne politike u sferi upravljanja imovinom, tehnickim resursima i ugovorima o pružanju usluga Njegova prva zadaca je utvrdivanje okvira poslovne politike i financijskih kontrola kojima ce se regulirati poslovi izmedu korporacija. Procedura poslovanja, principi nabavke i financijske kontrole moraju biti zajednicki i transparentni, te odobreni od strane Odbora Medijskog centra. Obvezna je godišnja neovisna revizija svih aktivnosti Odbora, a troškovi revizije su ukljuceni u sve ugovore.

2.4.3 Odjel PBS BiH za upravljanje imovinom cuva, održava, popravlja, mijenja i raspolaže prema potrebi sa svim strukturalnim elementima, elektricnim, toplotnim, klimatizacijskim, vodovodnim instalacijama, uredskim namještajem, restoranima i pripadajucom imovinom RTV BiH. On osigurava upravljanje zgradom i njeno održavanje, kao i pružanje cijelog niza kucnih usluga za javni RTV sustav.

2.4.3.1 Korisnici placaju ove kucne usluge prema godišnjem ugovoru o pružanju usluga. Naplata ovih usluga mora biti transparentna, mora povratiti troškove, i ukljuciti odredeni postotak u cilju prikupljanja rezervnih sredstava za nepredvidene troškove. RTV kuce i druge korporacije u sklopu javnog RTV sustava ce imati prioritet u pružanju ovih usluga. Njihove potrebe ce biti jasno naznacene u godišnjim planovima.

2.4.3.2 Ovaj Odjel ce takoder imati pravo da izdaje prostor i da pruža usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.

2.4.4 Odjel PBS BiH za tehnicke resurse održava i nabavlja ili raspolaže tehnickim resursima za proizvodnju RTV programa sukladno detaljnim poznavanjem sadašnje tehnologije emitiranja. Radio-televizijske kuce u okviru svojih godišnjih planova dostavljaju svoje potrebe PBS-u BiH, i njihova zajednicka uporaba se regulira ugovorima koje zakljucuju RTV kuce o pružanju usluga sa naznakom troškova.

2.4.4.1 Prvi korak je utvrdivanje koji ce se tehnicki resursi iz RTV BiH zadržati. Odluke o ovome se zasnivaju na zakljuccima izvješca Agenta za prijenos imovine o tehnickim kapacitetima i radu RTV BiH, koji je izraden u travnju 2000. godine.

2.4.4.2 Sva oprema koja se bude nabavljala u buducem periodu mora biti ili digitalna ili kompatibilna sa digitalnim okruženjem. Planiranje sredstava za tehnicke resurse se vrši na razini Odbora Medijskog centra, cime se osigurava zamjena i moderniziranje opreme, i na sve ugovore se dodaje dogovoreni iznos u cilju omogucavanja moderniziranja i zamjene opreme.

2.4.4.3 Ovaj Odjel ce takoder imati pravo da pruža usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijiskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.

2.5. Financije

2.5.1. Radio-televizijske kuce se i dalje financiraju putem zajednickog sustava financiranja koji može obuhvatati RTV pretplatu, sredstva dodijeljenja iz opceg javnog proracuna i prihod od promidžbenog programa.

2.5.2. Prema Odluci o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS ce i dalje sklapati ugovore sa Elektroprivredama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u cilju naplate pretplate i prijenosa tih sredstava na bankovne racune.

2.5.3 Prema clanku 2 Odluke o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS uplacuju doprinos u proracun PBS BiH u omjeru 2:1. Ovaj omjer se može mijenjati sporazumno izmedu RTV kuca kako bi se odrazile promjene u razinama naplacene pretplate, ili drugih prihoda, ili potreba po osnovu razvoja PBS sheme i programske raznovrsnosti. Sve ostale odredbe i uvjeti iz clanka 2. Odluke o restrukturiranju se stavljaju van snage. Ovi aranžmani ostaju sve do stupanja na snagu Zakona o Javnoj RTV službi BiH kojim ce se utvrditi metod naplate pretplate za PBS BiH.


2.5.4 PBS BiH sklapa ugovore sa drugim javnim RTV kucama u cilju odredivanja formule za podjelu prihoda od promidžbenog programa u udarnom terminu.

2.5.5 RTV kuce, kao nosioci osnovnog proracuna u koji se uplacuje prihod od pretplate i promidžbenog programa, ce prigodom upravljanja proracunom težište staviti na proizvodnju programa, a izdatke u svim ostalim funkcijama ce odrediti prema prioritetima. Financijsko rukovodenje svih korporacija ce biti transparentno i u svim aspektima otvoreno za javnost.

2.5.6 Kontrolu procesa ubiranja pretplate morat ce vršiti revizorska institucija. Revizorska kontrola se vrši svakih šest mjeseci po isteku svakog utvrdenog obracunskog perioda. Revizijom se utvrduju troškovi procesa naplate, kao i tocan iznos prikupljenih sredstava od pretplate. Na ovim rezultatima se temelje sve odluke u svezi s pretplatom, bilo da su politicke ili operativne naravi. Direktor Financija PBS BiH imenuje revizore.

2.5.7 RTV pretplata ne podliježe poreskim obvezama.

2.5.8 Javne radio-televizije treba da u dogledno vrijeme održavaju prihod od marketinga na prosjecnim razinama za europski javni RTV sektor. IMC ce, nakon konzultacija sa RTV kucama i Agentom Visokog predstavnika za RTV sustav, izraditi nove propise. Sigurno i stabilno financiranje je temeljni zahtjev u ovom sektoru; održivost radio-televizijskih kuca u dogledno vrijeme ovisi od znacajnog priliva sredstava ostvarenih po osnovu marketinga. Potrebito je ulagati maksimalne napore da se izbjegavaju kompenzacijski aranžmani, i da se ostvaruje stvaran dohodak.

2.5.9 Sve korporacije imaju iste standardne definicije i principe vodenja racunovodstva i amortizacije sukladno medunarodnim standardima racunovodstva za javne radio-televizijske kuce ili korporacije. One završavaju fiskalnu godinu istog dana svake godine, i razmjenjuju izvješca o kvartalnoj i godišnjoj bilanci stanja, bilanci uspjeha i prilivu sredstava, kao i stvarnim rashodima u odnosu na rashode planirane proracunom svake godine na isti dan. Direktor Financija PBS BiH ugovara godišnju reviziju u svim subjektima Javnog RTV sustava. Rezultati se podnose svim korporacijama u sustavu i javno se objavljuju u roku od mjesec dana nakon izvršene revizije.

2.6. Radni odnosi

2.6.1 Sindikati sa clanstvom od najmanje 50% uposlenog osoblja bilo koje korporacije Javnog RTV sustava se smatraju partnerima u provodenju ove Odluke u pogledu prava tog uposlenog osoblja. Sindikati ce biti zastupljeni u upravnim tijelima Javnog RTV sustava BiH.

2.6.2 Uposleno osoblje u Javnom RTV sustavu koje nije u clanstvu Sindikata ce imati pravo da se pridruži Sindikatu ili da izabere svog predstavnika. Izabrani predstavnik nece biti clan rukovodnog tima odjela za kadrove niti jedne korporacije Javnog RTV sustava. Predstavnik je posrednik za sva pitanja u odnosu na status uposlenog osoblja koje nije u clanstvu Sindikata i vrši pregovore sa rukovodstvom.

2.6.3 Do donošenja zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine o radnim odnosima i odgovarajucim beneficijama, uposleno osoblje Javnog RTV sustava BiH ili Privremene korporacije za prijenos programa ima pravo da se izjašnjava o primjeni zakona i podzakonskim aktima o beneficijama iz radnog odnosa Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske.

Clanak 3. Javna RTV služba Bosne i Hercegovine

3.1 Ovlasti, nadležnosti i objavljivanje u službenim novinama

3.1.1 PBS BiH je Javna RTV služba za državu Bosnu i Hercegovinu. Njen upravni odbor je Osnivacki odbor PBS-a. PBS BiH ima sva izricite, ocite i implicirane ovlasti, prava i nadležnosti koje su opce priznate javnim korporacijama u Europi. PBS BiH ima status i kapacitet pravne osobe Bosne i Hercegovine i može vršiti svoju djelatnost na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine (ukljucujuci Distrikt Brcko). Ne postoji obveza registriranja PBS-s BiH u entitetima, niti u njihovim manjim jedinicama uprave. Država Bosna i Hercegovina je nositelj svih prava u korporaciji, i korporacija ne izdaje dionice.

3.1.2 PBS BiH ce u "Službenom glasniku" Bosne i Hercegovine odmah objaviti slijedece: (1) naziv i sjedište kompanije; (2) adrese svih podrucnih ureda; (3) imena, adrese i nadležnosti direktora i drugih osoba u Bosni i Hercegovini koji su ovlašteni da predstavljaju korporaciju; i (4) logo korporacije, ukoliko postoji. PBS BiH ce objaviti sve eventualne amandmane u roku od 15 dana od dana njihova donošenja.

3.1.3 Na poslovnim prostorijama kompanije je istaknut njen naziv, a sva poslovna prepiska i nalozi sadrže puni naziv kompanije, imena osoba koja su ovlaštena da zastupaju korporaciju, i adresu sjedišta korporacije. Druge osobe mogu zastupati korporaciju sukladno zakonu. Ona nece biti odgovorna za obveze koje stvaraju njeni zastupnici djelujuci izvan okvira njihovih izricitih ovlasti, osim u slucaju kada takve obveze odobri zastupnik korporacije koji ima dovoljno široke ovlasti.


3.2. Prijenos

3.2.1 IMC ce utvrditi i rezervirati jedinstvene frekvencije koje ce PBS BiH koristiti za mrežu kojom se pokriva cijeli teritorij BiH putem TV, FM radija i AM radija. Medutim, PBS ce u pocetku, nakon što IMC izda dozvolu, poceti TV emitiranje u udarnim terminima, koristeci frekvencije entitetskih RTV kuca. Program se emitira na jednom televizijskom kanalu, i na jednoj radio mreži. U tom programu, kao i u programima emitiranim putem drugih medija, bice zastupljeni svi narodi i gradani bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, politicko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili društvno podrijetlo, vezivanje za neku nacionalnu manjinu, imovina, rodenje ili bilo koji drugi status.
3.2.2 Od samog pocetka PBS BiH Televizija ce emitirati vijesti iz zemlje i iz svijeta koji ce se prenositi istovrmeno u oba entiteta, i to u udarnom terminu, u vrijeme koje se treba usaglasiti, sedam dana u tjednu, kao srž vecernjeg programa PBS-a BiH.
3.2.3 PBS BiH Radio ce pokrivati cijeli teritorij države i prvenstveno ce se prenositi na frekvenciji FM. PBS BiH Radio ima potpuno pravo na AM frekvencije RTV BiH. Termini na ovom kanalu se mogu prodati drugim RTV kucama.
3.3 Prava

3.3.1 PBS BiH ima sva prava i obveze za emitiranje medunarodnih športskih dogadaja, programa u produkciji stranih RTV kuca koje otkupi PBS BiH, igranih filmova i cjelokupnog programa u produkciji PBS BIH.
3.3.2 PBS BiH ima sva prava i obveze za satelitsko emitiranje programa za BiH dijasporu. Ovaj program treba sadržavati priloge i PBS-a i obje entitetske radio-televizije.
3.3.3 PBS BiH ce biti clan iz BiH u Europskoj uniji za radio-difuziju (EBU) i imat ce sva prava i obveze koje proizilaze iz tog clanstva.
3.3.4 PBS BiH ima sva prava i obveze za svu intelektualnu imovinu RTV BiH, kao i za programska prava, ukljucujuci i televizijsku i radio arhivu, te ce što je prije moguce poceti upravljati tim pravima i koristi ih za dobrobit svih RTV kuca u BiH.
3.3.5 PBS BiH ima sva prava i obveze prema svim objektima, instalacijama, elektricnim, grijnim, klimatizacijskim, vodovodnim instalacijama, uredskim namještajem, restoranu, te drugoj imovini RTV BiH, ukljucujuci, ali se ne ogranicavajuci na pravo da drugim dozvoli korištenje objekata uz naknadu. Medijske organizacije imaju prednost.
3.3.6 PBS BiH ima sva prava i obveze prema cjelokupnim tehnickim sredstvima za proizvodnju radio i televizijskog programa, te drugoj imovini RTV BiH. PBS BiH ce štititi, održavati i prema potrebi popravljati, zamjenjivati i odlagati takvu imovinu.
3.4 Program PBS BiH
3.4.1 Zadaca PBS-a je da obezbjedi informativni, obrazovni, zabavni i kulturni program na teritoriju cijele države Bosne i Hercegovine. Program PBS BiH ce uvažavati nacionalne, vjerske, povjesne, kulturne, jezicke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i gradana BiH. PBS ce proizvoditi vijesti na državnoj razini i preci ce na izradu vecernje sheme za TV program uz saglasnost sa entitetskim RTV kucama, te cjelodnevno emitiranje programa na radiju.
3.4.2 Jedan urednik i mala producentska ekipa PBS-a BiH bit ce zaduženi za satelitski program. Program biraju iz cjelokupne ponude programa javnih radio-televizija u BiH. Ukupni trošak za vršenje ove djelatnosti ce se pokriti na državnoj razini, a ne iz prihoda od pretplate.
3.4.3 Proizvodnja cjelokupnog programa treba da se rukovodi uredivackim smjernicama koje se temelje na najvišim medunarodnim praksama. RTV kuce ce zajednicki izraditi uredivacke smjernice u pisanoj formi za sve medije i uciniti ih dostupnim na uvid javnosti u cijeloj BiH kao srž procesa razvijanja odgovornosti prema javnosti.
3.4.4 PBS BiH izraduje prepoznatljiv radio program ili ponudu koja je na najbolji nacin u funkciji javnosti, te privlaci i udovoljava potrebama slušateljstva i gledateljstva u cijeloj zemlji. Veliki dio radio programa sastojat ce se od vijesti i aktualnosti. Radio program ce takoder održavati cjelokupni glazbeni spektar BiH, ukljuciti glazbenu proizvodnju.
3.4.5 PBS BiH registrira domenu za sve javne radio-televizije, razvija ponudu preko interneta, te uspostavlja odnose sa BiH dijasporom putem interneta.
3.4.6 PBS BiH vodi i nadgleda nabavku programa inostrane proizvodnje, ukljucujuci i športski program, sukladno uputama skupine za nabavku programa koja ce se osnovati zajedno sa entitetskim radio-televizijama.
3.5 Vodstvo
3.5.1 Osnivacki odbor PBS BiH imenuje generalnog direktora kojem ce u radu potporu pružati: direktor Televizije i direktor Radija, poslovni direktor, direktor Financija, direktor Marketinga, direktor Kadrovske službe i direktor Odjela za informativnu tehnologiju. Generalni direktor predstavlja i zastupa PBS BiH. Generalni direktor je odgovoran za zakonitost, integritet i odgovoran rad PBS BiH, a osobito za njegovo poštivanje uredivackih smjernica i provedbu odluka Osnivackog odbora PBS BiH. Generalni direktor ce uz suglasnost Osnivackog odbora PBS BiH imenovati tim direktora sukladno najvišim medunarodnim principima upošljavanja i poštivajuci principe nacionalne jednakopravnosti sukladno ustavu.

3.5.2 Direktor Televizije i Direktor Radija ce izravno biti angažirani u planiranju, proizvodnji i izradi programske sheme. Takoder ce popuniti i rukovoditi Odjelom za kordiniranje mreže, kao i manjim Odjelom za izradu web stranice i registriranje domena za sve javne RTV kuce. Poslovni direktor ce rukovoditi Odjelom za upravljanje imovinom i Odjelom tehnickih resursa, izuzimajuci Privremenu korporaciju za prijenos programa. Prvo se popunjavaju mjesta ova tri direktora.

3.5.3 Na mjesto generalnog direktora imenuje se profesionalna osoba sa iskustvom u javnom RTV sustavu na najvišoj razini. Njegova zadaca je da oformi i rukovodi Odborom PBS BiH u svim aspektima njegova rada, ispuni obveze korporacije kao clanice EBU, te da utvrdi principe i standarde najviše medunarodne prakse u svim aspektima Javnog RTV sustava u BiH. Generalni direktor ce oformiti i rukovoditi tijelom koja ce uspostaviti profesionalnu suradnju izmedu RTV kuca. U pocetku, ovo tijelo ce sacinjavati direktori entitetskih RTV kuca, te direktori PBS televizije, radija i poslovanja. Generalni direktor ce takoder uspostaviti suradnju sa entitetskim RTV kucama u cilju utvrdivanja procesa koji ce omoguciti punu odgovornost Javnog RTV sustava prema javnosti. Generalni direktor ce Osnivackom odboru PBS-a ili njegovom sljedniku podnositi godišnji plan i izvješce o aktivnostima Službe.

3.5.4 Direktor televizije, profesionalna osoba sa iskustvom u TV oblasti, odgovoran je za kreiranje PBS BiH TV vijesti, upravljanje razmjenom i proizvodnjom vijesti i drugih programa od entitetskih RTV kuca, kao i od neovisnih producenata. On ce izraditi ponudu PBS BiH programa i na Televiziji i novim digitalnim medijima. Informativni tim PBS BiH mora posjedovati dovoljne uredivacke sposobnosti i resurse za proizvodnju domacih i stranih vijesti. Direktor Televizije ce takoder uposliti i voditi manji tim kao nukleus PBS BiH Odjela za TV proizvodnju. Tim za planiranje programa i proracuna ce direktoru pružiti potporu u radu. Oni ce suradivati sa producentima programa u cilju utvrdivanja procesa odredivanja proracuna za program, kontrole usluga i korištenja resursa, te osigurati da se utvrdivanje sheme, prijenosa i planiranja tehnickih resursa izvrši najmanje godinu dana unaprijed. Ovaj tim ce tijesno suradivati sa entitetskim RTV kucama. Koordiniranje televizijske mreže ce biti sastavni dio dužnosti direktora.

3.5.5 Direktor Radija, profesionalna osoba sa iskustvom u oblasti radija, odgovoran je za stvaranje radio mreže za cijelu državu. Njegova prva zadaca je uposlenje tima za radio vijesti, uspostava razmjene i proizvodnje programa sa entitetskim RTV kucama i izrada prijedloga programa za ovu novu Službu. Tim za planiranje programa i financije ce direktoru pružiti potporu u izvršenju gore narecenih funkcija. Radio aspekti razvoja digitalne i internet mreže, kao i kordiniranje mreže ce biti sastavni dio dužnosti direktora.

3.5.6 Poslovni direktor predsjeda Odborom Medijskog centra. Clanovi njegovog rukovodnog tima su: šef Odjela za nabavku programa, šef Odjela za upravljanje imovinom i šef Odjela tehnickih resursa. On ce biti clan Odbora Privremene korporacije za prijenos programa. Poslovni direktor ce takoder rukovoditi manjim timom za pravna pitanja. Njegova zadaca je da osigura efikasan rad davatelja usluga i provedbu jasne politike u oblasti upravljanja imovinom, tehnickih resursa, ugovora o pružanju usluga, te nabavku programa i prava u svim medijima. Direktor ce takoder rukovoditi radio-televizijskom Arhivom, sukladno najvišim profesionalnim standardima u korist svih RTV kuca, omogucit ce svakodnevni pristup programskim materijalima i pripremit ce sav programski materijal za komercijalni razvoj.

3.5.7 Direktor Financija je viši financijski savjetnik za cjelokupni Javni RTV sustav BiH i treba pomagati u uspostavi zajednickih i transparentnih racunovodstvenih procedura i financijske kontrole za sve clanove sustava. Kao i svi aspekti uobicajenog racunovodstva, ove procedure trebaju obuhvatiti ugovore za naplatu i raspodjelu pretplate, utvrdivanje cijene marketinških usluga, te naplatu i podjelu prihoda izmedu RTV kuca. Direktor Financija treba takoder biti odgovoran za kontakte sa vladom po svim pitanjima oporezivanja i naplate duga u ime Javnog RTV sustava. Šefovi Financija u entitetskim RTV kucama ce raditi prema uputama direktora Radija i Televizije i suradivati po strucnim pitanjima sa direktorom Financija PBS-a. Manji odjel za internu reviziju bi trebao izvješce podnositi direktoru Financija, raditi po potrebi i davati savjete o imenovanju neovisnih revizora, kada je to neophodno, sukladno ovoj Odluci.

3.5.8 Direktor Marketinga daje savjete i vrši koordinaciju za cjelokupnu oblast marketinga i sponzorstva za javne RTV kuce. Manji marketinški tim u entitetskim RTV kucama ce raditi sa direktorima tih kuca, u suradnji sa direktorom Marketinga. On mora uspostaviti jasne i profesionalne smjernice za rukovodenje ove djelatnosti i koordinirati prodajom marketing termina u entitetskim RTV kucama i u PBS BiH. Odjeli za marketing sve tri RTV kuce bi trebali biti smješteni u istim prostorijama gdje su smješteni Odjel za izradu programskih šema i Odjel za programsko planiranje i da, kao i ti Odjeli, izrade plan najmanje godinu dana unaprijed. Akcenat treba biti stavljen na stjecanje prihoda, a ne na kompenzacijske poslove.

3.5.9 Direktor Kadrovskog odjela pruža potporu rukovodstvu i uposlenicima u cjelokupnom Javnom RTV sustavu. On ce uspostaviti strukture za rukovodenje u slijedecim oblastima: zaposlenje, pokretljivosti osoblja i napredovanje u službi, zaštita na radu, obuka u svim oblastima, ugovori o radu, tehnološki višak, interni propisi, disciplinski postupci i odnos sa sindikatima. Po jedan manji tim za kadrovska pitanja ce biti smješten u entitetskim RTV kucama koji ce raditi sa RTV direktorima, ali ce profesionalno suradivati sa direktorom Kadrovskog odjela, kako bi se osigurala primjena koherentne strategije unutar cijelog Sustava. Prvi cilj bi trebao biti sporazum o pravicnom i transparentnom sustavu placa i sistemu bodovanja.

3.5.10 Direktor odjela informacione tehnologije (IT) ce biti odgovoran za formiranje manjeg strucnog tima, izradu koherentnog plana za nabavku i instaliranje kompjuterskih mreža neophodnih za rad Javnog RTV sustava. On ce biti nadležan za odabir kako hardware tako i software koji odgovara potrebama korisnika. Bit ce odgovoran za pružanje tehnicke pomoci PBS BiH internet djelatnostima. On ce suradivati sa ostalim direktorima u cilju utvrdivanja podrucja u kojima IT odjel može ostvariti velike uštede i usmjerit ce aktivnosti u tom smjeru. Direktor Odjela informacione tehnologije nece biti nadležan za nabavku i rasporedivanje opreme za digitalnu proizvodnju. Time ce se baviti Odjel tehnickih resursa PBS BiH. Medutim, oba Odjela ce dijeliti odgovornost za lokalne mreže, obuku i podršku u oblasti informacione tehnologije.

3. 6 Upravljanje imovinom

3.6.1 Šef Odjela PBS BiH za upravljanje imovinom ce biti odgovoran za raspolaganje prostorom, održavanje zgrade i pružanje usluga u Medijskom centru i davati savjete za korištenje ostale imovine koja je u sklopu Javnog RTV sustava. On ce sa Odborom Medijskog centra odluciti da li da za pružanje usluga iskoriste uposlene ili da za ovu svrhu angažiraju vanjske službe putem ugovora. Sprovodit ce se godišnja neovisna financijska revizija, a troškovi iste se moraju uracunati u sve pratece ugovore.

3.6.2 Šef Odjela za upravljanje imovinom ce veoma tijesno suradivati sa šefom Odjela za tehnicke resurse i RTV kucama po pitanju uporabe prostora i opremanja RTV prostora prema specifikaciji. Tijelo koje ce raspravljati o ovim pitanjima biti ce Odbor Medija centra.

3.7 Upravljanje tehnickim resursima

Šef Odjela tehnickih resursa ce biti osoba sa iskustvom u oblasti radio-televizije i oblasti upravljanja tehnickim resursima sa odlicnim poznavanjem novog digitalnog RTV okruženja. Njegova zadaca je rukovodenje i unapredenje tehnickih resursa i tehnickog osoblja u cilju ispunjenja zahtjeva Javnog RTV sustava. Obuka osoblja ce biti od suštinske važnosti. On ce na raspolaganju imati manji tim iste razine strucnosti za rukovodenje projektom.


Clanak 4. Radio-televizija Federacije Bosne i Hrcegovine - Društvo sa ogranicenom odgovornošcu


4.1 Program


4.1.1 RTV FBiH je proizvodac programa, izraduje programsku shemu i emitira RTV program. RTV FBiH emitira opcu programsku shemu koja ce sadržavati programe svih žanrova koji se najvecim udjelom odnose na Federaciju BiH. Njome upravlja Vijece Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. RTV FBiH ce se sastojati uglavnom od proizvodaca programa kojima ce potporu pružati manji visokoprofesionalni rukovodni tim. Veci dio njene infrastrukture i pomocnih resursa ce se osigurati putem ugovora sa PBS BiH. Ova korporacija ce se potpuno usredotociti na podnošenje izvješca i predstavljanje svih aspekata Federacije Bosne i Hercegovine. Programske sheme ove RTV kuce ce sadržavati 40% programa domace proizvodnje u svim programskim žanrovima osim informativnog programa. Znacajan dio programa mora biti narucen od neovisnih producenata, pri cemu je cilj da se iz ove oblasti , u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim dogovorenim uredivackim smjernicama.

4.1.2 Ova RTV kuca ima mandat da emitira program na dvije radio mreže, i dva televizijska kanala. Ove službe ce biti komplementarne i mješovite. Svaka od njih ce uvažavati nacionalne i kulturne raznolikosti i bit ce popunjene osobljem koje ce biti odabrano na osnovu najviših profesionalnih kriterija sukladno sa principom nacionalne jednakopravnosti kako je utvrdeno ustavom. U programima na ovim kanalima ce biti zastupljeni svi službeni jezici. Oni ce pripremati informativni program u toku dana. Kontrolu funkcioniranja na ovim kanalima i mrežama vrši Odjel za kordiniranje mreže PBS BiH.

4.1.3 Ova RTV kuca proizvodi program u svojim odjelima i narucuje program od neovisnih producenata. Odjel za marketing ove kuce ce biti ukljucen u realiziranje godišnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje. Ovaj proces ce se temeljiti na kvalitetnom istraživanju slušanosti i gledanosti.

4.2 Vodstvo


4.2.1 Vijece RTV FBiH imenuje jednog "direktora Radio-televizije" koji podnosi izvješce o svom radu Vijecu RTV FBiH sukladno sa zakonom. Direktor predstavlja i zastupa RTV FBiH. On je odgovoran za zakonitost rada RTV BiH, osobito njeno poštivanje dogovorenih uredivackih smjernica i zakonskih odredbi. Direktor Radio-televizike je viši rukovodilac, nadležan za cjelokupan program i na radiju i na televiziji. On je odgovoran javnosti za sve aktivnosti RTV kuce. Imenuje sve clanove rukovodstva u suradnji sa Vijecem i uz konzultacije sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH i šefom Kadrovskog odjela RTV FBiH. Upošljavanje ce biti provedeno sukladno kriterijima utvrdenim u paragrafu 4.1.2

4.2.2 Direktor Radio-televizije imenuje urednike vijesti za radio i televiziju. Direktor takoder imenuje sve šefove programskih odjela koji ce biti istog ranga, ukljucujuci ali se ne ogranicavajuci na, šefove RTV odjela koji ce imenovati svoje timove za proizvodnju programa. Ove timove ce sacinjavati producent/direktori, pomocnici producenata, i rukovoditelji proizvodnje programa. Šefovi informativnog programa i proizvodnje ce uspostaviti tijesnu suradnju sa svojim kolegama u PBS BiH i RT RS. Oni ce podupirati i uspostaviti sustav medusobne razmjene i proizvodnje svih programa, a osobito izmedu informativnog programa RTV FBiH i informativnog programa PBS BiH, i na radiju i na televiziji.

4.2.3 Šefa Financija imenuje direktor Radio-televizije. Šef Financija je odgovoran za kontrolu svih izdataka i cjelokupni godišnji proracun RTV FBiH, ukljucujuci i prihode od reklama. On je odgovoran za proces izrade programskog proracuna i uspostavu interne financijske revizije. On rukovodi procesom izrade godišnjeg financijskog plana, utvrduje potrebe u svim oblastima za narednu godinu i uskladuje ih sa raspoloživim proracunom. Rukovodi ugovornim odnosima sa svim neovisnim producentima i davateljima usluga, ukljucujuci i ITC. Odgovoran je za sklapanje ugovora sa Elektroprivredama, i za sve druge aspekte sakupljanja pretplate ukljucujuci imenovanje neovisnih revizora. Šef Financija ce suradivati sa direktorom Financija PBS BiH.

4.2.4 Direktor Radio-televizije ce imenovati rukovoditelja Odjela za planiranje programa, marketing i izradu programske sheme koji ce djelovati u suradnji sa direktorom Marketinga PBS BiH i bit ce odgovoran za pripremanje godišnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje, koji se temelji na kvalitetnom ispitivanju javnog mnijenja i obimne razmjene programa. Osigurat ce da su sve sheme i planovi za marketing pripremljeni u suradnji sa PBS-om BiH.

4.2.5 Rukovoditelja Kadrovskog odjela imenuje direktor Radio-televizije. On ce rukovoditi malim timom koji daje potporu upravi zaduženoj za sva kadrovska pitanja. Ovaj tim suraduje sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH, koji ustanovljava cjelokupnu strategiju vezanu za kadrovska pitanja. Isti osigurava da uposlenje, kadrovske strukture i radne metode budu sukladne najvišim medunarodnim standardima u ovoj oblasti.

4.2.6 Upravni odbor RTV FBiH sacinjavaju direktor Radio- televizije, rukovoditelj Odjela za planiranje programa, rukovoditelj Odjela za financije i rukovoditelj Kadrovskog odjela. Upravni odbor se sastaje najmanje jedanput svaka dva tjedna, a rukovoditelj sektora emitiranja predstavlja programska pitanja. Upravni odbor ce u suradnji sa Odborom PBS BiH usuglasiti i izraditi pravila procesa rada, mehanizme financijske kontrole, i posebne žanrovske protokole za upravljanje procesima proizvodnje programa za primjenu u cjelokupnom Javnom RTV sustavu.

4.2.7 Programski odbor RTV FBiH se sastaje najmanje jedanput svaka dva tjedna, naizmjenicno sa Upravnim odborom. Njime predsjeda direktor Radio-televizije i cine ga urednici vijesti, te rukovoditelji radio i TV odjela za sve programske žanrove. Glavna svrha ovog Odbora je da procijeni i razmatra cjelokupni program. Programski odbor isto tako pokrece pitanja za Upravni odbor, te daje doprinos cjelokupnoj politici osobito na polju izrade programskog proracuna, narudžbe programa, izrade shema i radne prakse u proizvodnji. Programski odbor ce se sa Upravnim odborom sastajati svaka tri mjeseca.

4.2.8 Direktor Radio-televizije podnosi Vijecu RTV FBiH godišnju analizu aktivnosti svih odjela.

4.2.9 Direktor Radio-televizije predstavlja RTV FBiH u grupi PBS BiH za nabavku inostranog programa i u Odboru medija centra.

Clanak 5. Radio-televizija Republike Srpske


RT RS je RTV kuca za Republiku Srpsku kojom rukovodi Upravni odbor RT RS. Kako bi imala pristupa programima PBS-a BiH i iskoristila tehnicka sredstva PBS-a BiH i odjele za upavljanje imovinom, ova RTV kuca ce izvršiti restruktuiranje rukovodne strukture sukladno principima utvrdenim ovom Odlukom, i sprovesti ugovore o pružanju usluga i uzajamnoj potpori unutar Javnog RTV sustava BiH. Ova RTV kuca emitira program putem jedne radio mreže i jednog televizijskog kanala, a zapošljava osoblje iz reda svih naroda i služe svim narodima sukladno ustavu.
RT RS emitira opcu programsku shemu koja ce sadržavati programe informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog karaktera, usredocena na davanje izvješca i predstavljanje svih aspekata Republike Srpske.

Programske sheme ove kuce sadržavat ce najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim žanrovima osim vijesti. Znacajan dio programa morat ce biti narucen od neovisnih producenata, a cilj je da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredivackim smjernicama.

Clanak 6. Provedba

Ova Odluka stupa na snagu 23. listopada 2000. godine. Odluka ima privremen karakter sve dok Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska ne usvoje odgovarajuce zakone. Ti zakoni ce biti sljedeci: Zakon o PBS BiH, novi zakon o RT RS i izmijenjeni i dopunjeni Zakon o RTV FBiH. Oni ce biti sukladni principima iz ove Odluke i ojacati status Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini. U sklopu ovog novog pravnog okvira, uskladit ce se struktura i ovlasti upravnih organa Javnog RTV sustava. Ovom Odlukom se ni na koji nacin ne stavljaju van snage regulatorne ovlasti Neovisne komisije za medije ili njenog sljednika. Ova Odluka ce odmah biti objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Republike Srpske.


Sarajevo, listopad 2000. godine Wolfgang Petritsch
Visoki predstavnik

Aneks na Drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sustava

Aneksi Odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini od 30. srpnja 1999. godine, objavljena u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 14/99 (u daljnjem tekstu: "Odluka o restrukturiranju") se mijenjaju kako slijedi:

Clanak 1.

Clanak 11 u Aneksu 1 se briše.

Clanak 2.

Druga recenica u clanu 2.Aneksa II se mijenja i glasi:

"RTV FBiH je dužna da u potpunosti poštuje dogovorene uredivacke smjernice "Kodeks o uredivanju televizijskih i radio programa", kao i druge zakone koje je izdalo Neovisno povjerenstvo za medije (IMC), sukladno ovom Zakonu, drugim propisima, Statutu i ostalim opcim aktima RTV FBiH."

Clanak 3.

Clanak 7 u Aneksu II se briše.

Clanak 4.

Clanak 38 u Aneksu II se briše.

Clanak 5.

Clanak 42 paragraf 1 Aneksa II se mijenja i glasi:

"Organ RTV FBiH je Vijece RTV FBiH."
U paragrafu 2 rijeci "i njihovih zamjenika" se brišu.

Clanak 6.

Clanak 43 Aneksa II se mijenja i glasi:

"Vijece RTV F BiH je organ putem kojega se na nacin definiran ovim Zakonom ostvaruju javni interesi u radu RTV F BiH."
Vijece RTV FBiH ce:

a. utvrditi organizacione temelje RTV FBiH;
b. osigurati pravicno zapošljavanje sukladno nacionalnoj zastupljenosti;
c. usvojiti Statut RTV FBiH, kodekse, opce akte o emitiranju reklama i prikupljanju TV pretplate i druge opce akte;
d. odobriti osiguranje dodatnih programskih usluga (clanak 9.);
e. imenovati i smjenjivati RTV Direktora;
f. vršiti druge dužnosti utvrdene zakonom i Statutom;
g. podnositi zahtjeve za izdavanje dozvola za rad, cuvati i osigurati poštivanje svih odgovarajucih dozvola za rad koje je izdao IMC; i
h. osigurati odgovornost RTV FBiH prema javnosti.

Tijekom perioda u kojem je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijece ce takoder obnašati funkciju skupštine društva sa ogranicenom odgovornošcu sukladno zakonu."

Clanak 7.

Prva recenica u clanku 46. Aneksa II mijenja se i glasi:

"Vijece RTV FBiH ce izabrati predsjedavajuceg i dopredsjedavajuceg iz reda svojih clanova, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda."

Clanak 8.

Clanak 47 do clanka 51 Aneksa II se brišu.

Clanak 9.

Clanak 52. Aneksa II mijenja se i glasi:

Sukladno ovom Zakonu, Statut RTV F BiH regulira:

a. adresu sjedišta RTV F BiH u Sarajevu;
b. druge aktivnosti;
c. nacin donošenja odluka Vijeca;
d. ovlasti i obveze RTV Direktora i rukovoditelja;
e. prava i dužnosti uposlenika;
f. nacin utvrdivanja naknade za rad clanova Vijeca;
g. odnose sa sindikatom;
h. zaštitu povjerljivih informacija;
i. druga pitanja od znacaja za rad RTV FBiH, ukljucujuci, bez ogranicenja, nacin na koji ce se osigurati dozvole za rad koje izdaje IMC;
j. unutarnju organizaciju Radio-televizije FBiH i vodstvo.

Clanak 10.

Prva recenica paragrafa 1 clanka 56 Aneksa II se dopunjuje i glasi:

"U cilju osiguranja financijske transparentnosti i odgovornosti pred javnošcu, Vijece RTV FBiH donosi odobreni godišnji proracun za tekucu godinu najkasnije prvog dana februara svake godine."

Posljednja recenica u clanku 56. se briše.

Clanak 11.

U clanku 60. Aneksa II prva recenica se mijenja i glasi:

"Vijece RTV FBiH odlukom utvrduje iznos RTV pretplate."

 

Original strana je ovdje http://www.pbsbih.ba/onama/odluka.html