Discovery by Rudolf Bosnjak. 2 September 2001.

NON - VISIBLE HISTORY OF BOSNIA

Otkriće i opis dao Rudolf Bošnjak. 2 Septembar 2001.

NE - VIDLJIVA  ISTORIJA BOSNE

Who discover rotational magnetic field,  Nikola Tesla or this knowledge was known in ancient Bosnia Kingdom around 1180 year... Ko je otkrio obrtno magnetno polje, Nikola Tesla ili je to bilo davno znano u staroj Kraljevini Bosni oko 1180 godine...

What was existing before we knew about ourselves ...

What was standing, before we knew about it ...

Šta je to postojalo, prije nego što smo znali o sebi...

Šta je to da stojalo, prije nego što smo znali o sebi...

What was known at that time, about the year 1180, when it was first mentioned ban Kulin, who is probably the earlier rule began. That year, he sent a letter to nuncio Teobaldo as a "magno Bosnia bano" and asking him to send two servants to the Pope and the skin of the Kuna animal. Šta je to znano bilo u onim vremenima, oko godine 1180, kada se prvi put spominje ban Kulin, koji je vjerovatno i ranije počeo vladati. Te godine šalje mu pismo  papin poslanik Teobaldo i naziva ga "magno bano Bosine" i moli ga da pošalje papi dvije sluge i životinjske kože od Kuna.
I do not write about the dogmas of religion and their lies, showing what REMAIN IN ETCHED STONE, from KULIN, until now not seen, so far not been published, because the CRUMBLING DANGEROUS EVERYTHING PUTTING INTO YOUR BOSNIA HEAD ... and the other heads on this planet... Ne pišem o dogmama religije i lažima njihovim, prikazujem ono što JE OSTALO U KAMENU UREZANO, OD KULINA, dosad ne vidljivo, dosad ne OBjavljeno, jer je RUŠI OPASNO SVE ONO ŠTO UTUVLJUJU U GLAVU BOSANSKU...i ostalim glavama na planeti ovoj...
When Kulin Ban ran area of Bosnia ... erected or built a "church" of which were discovered only 'CROSSES' ... arranged in a special way, whether they are crosses or CARVED PICTURES SHOWING what we can call now: running parts of electric motors and generators, POLYPHASE ROTATIONAL MAGNETIC FIELD, does they gave it parts from ELECTRIC POWER PLANT ... they had at the time, whether the church was a church or what you do not know ... ELECTRIC POWER STATION. Kad je Kulin Ban vodio prostore Bosne...digao je ili izgradio "crkvu" od koje su otkriveni samo   "KRIŽEVI'...redani na ODREDJEN NAČIN, da li su križevi ili UREZANE SLIKE KOJE PRIKAZUJU ono što mi danas možemo nazvati: prikazivanje djelove električnih motora i generatora, VIŠEFAZNO OBRTNO MAGNETNO POLJE, dali su to djelovi ELEKTRIČNE CENTRALE...koju su imali u to doba, da li je crkva bila crkva ili ono što ne znamo...ELEKTRIČNA CENTRALA.
CHURCH and RELIGIONS are ALL TWISTED AND WRONG SPEECH, to CONTINUE FOLLOW THEM and be SLAVES to this which does not exist, in the form and shape that PUTTING INTO YOUR HEAD and KILLING MERCILESS all those who do not accept ... CRKVE i RELIGIJE su sve IZOKRENULI I KRIVO GOVORE, da i dalje IH SLJEDITE i budete ROBOVI onog koji ne postoji, u formi i obliku koji VAM UTUVLJUJU U GLAVU, i UBIJAJU NEMILOSRDNO sve one koji to ne prihvatite...
ALL RELIGIONS DOING THE SAME, EXACTLY THE SAME AND WITH A COMMON AGREEMENT TO SHOOT-KILL YOUR MIND - FREE MIND AND MAKE HIM BECOME FREE... SVE RELIGIJE RADE ISTO, POTPUNO ISTO I TO UZ ZAJEDNIČKI DOGOVOR DA UBIJAJU TVOJ UM - SLODODAN UM I NE DAJU MU DA BUDE SLOBODAN...
TO REMOVE HER VEIL PULLED RELIGIOUS STUPIDITY, WRAPPED, WHICH COVERS THE RIGHT TO TRUTH, WHAT IS GOD AND THE CHURCH. DA SKINE KOPRENU RELIGIJSKE GLUPOSTI KOJA GA JE OMOTALA, KOJA PREKRIVA PRAVU ISTINU ŠTA JE TO BOG I CRKVA.
BECAUSE, I ASK YOU ALL NOW: WHO IS GOD WAS BEFORE EVERYTHING WHAT FIRST PATENTED FROM CHURCHES COME UP, WHICH IS DOING WHAT TODAY RELIGION TEACHING CLAIM. JER, PITAM VAS SVE SADA: KOJI JE TO BOG BIO PRIJE SVEGA OVOGA ŠTO PATENTIRANE CRKVE SMISLIŠE, KOJI JE RADIO TO ŠTO DANAŠNJA RELIGIJSKA UČENJA TVRDE.
STARTLED FROM SLEEP, BECAUSE YOU ARE FAT- HER (BA BO) from SLEEP. TRGNITE SE IZ SNA, JER STE BA BO iz SNA.
Unknown ... see ... ON THIS PAGE. Neznano...gledaj ti...NA OVOJ STRANI.
I will show my discovery, and you say and think and write what you want ... Kazat ću ovdje moje otkriće, a vi recite i mislite i pišite šta hoćete...
So it is given that to SEE and TALK. Tako je dato da se VIDI i KAŽE.
Many do not understand our present language we speak today, let alone the OLD SLAVIC ... Mnogi ne razumiju ni svoj današnji JEZIK kojim GOVORE, a kamoli onaj STAROSLAVENSKI...
Many do not understand the images you viewed, WATCH GIVE spoke, let alone understand what the message is the one who looks into it ... Mnogi ne razumiju SLIKE koje GLEDAJU, GLE DAJU, koje GOVORE, a kamoli da RAZUMIJU šta je PORUKA onom ko u nju gleda...
HERE IS MESSAGE THAT I SEE ... AND I WANT YOU TO TRY TO UNDERSTAND IT, AND PUT INTO YOUR MIND ... EVO PORUKA KOJE VIDIM...I KOJE ŽELIM DA KUŠATE RAZUMJETI, I U SVOJ UM STAVITI...
I will EXplain that word WORM KA, and everyone is calling the CHURCH... OBjasni-t-ću i onu riječ CRV KA, a svi je zovete CRKVA...

SECRET of Kulin Ban, and the Church of Bosnia ...

never seen so ...

why ... are all Bogomils exterminate ... if are...

what ... did they know it and left it in STONE ...

Tesla Nikola... go forward... and never finished ...

TAJNA Kulin bana i crkve bosanske...

na nikad vidjen način...

...što su, sve bogumile istrijebili...ako su...

...šta su oni znali i to ostavili u KAMENU...

...a Tesla Nikola...nastavio...i nezavršio...

Ko je znao ono isto sto danas znamo. Ko je znao ono isto sto danas znamo.

CArved into the Church of Ban Kulin, BUILT is not known when. This inscription was at his church, somewhere in the so-called field Tuštinoj Muhašinovići the village, near the town of Visoko, near Sarajevo, Bosnia. This inscription was found in 1898.

Reprinted from the Journal of the National Museum 1898 years, page 617 - 622nd

URezano na CRKVI Kulin bana, IYGRADJENOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovići, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

Three phase, 4-pole synchronous motor.

Today schematic view of an electric motor or generator to power alternately.

Compare it with the picture on the left, and all be comprehended

Današnji šematski prikaz električnog motora ili generatora za naizmjeničnu struju.

Uporedite ga sa slikom lijevo, i sve ćete razumiti

 

Nekadašnji izgled MOTORA ili GENERATORA, u početku industrijske revolucije. Današnji izgled ROTORA motora ili generatora.
 

Vidljivi su namotaji statora u prvom i trećem krugu, urezano u kamenu.

 

Namotaji STATORA urezani na kamenoj ploči crkve Kulin bana, kod Visokog. Današnji izgled ROTORA generatora.
Današnji izgled STATORA motora. Današnji izgled GENERATORA i namotaja.
Današnji izgled ROTORA. Današnji izgled velikog STATORA.

 

Kulin and its inhabitants,

they had knowledge of the

ELECTRIC POWER,

AL-TERNATING  or

ONE WAY ELECTRICITY... DC

...E LEC THREE ... ENE R GY ...

...it work ...

without wires ...

without transformer substation ...

no high voltage lines ...

does Tesla was on the trail of this ...

why he is not continue ...

No, do not be shocked, scared, worried, everything is so hidden from CHURCHES and RELIGIONS, everything was destroyed in the SMALL PIECES that nothing can not find that the PIECES can not compose ... because that Ban has had some knowledge and contacts, and we do not know with whom and from whom he got to know ......

knowledge is there, then and now ... there ... just needs to call knowledge ...

Look at the stone ruins of which gave me an idea, what does this actually represents.

Ban Kulin i njegovi stanovnici,

su imali znanja o

ELEKTRIČNOJ ENERGIJI,

NA-IZMJENIČNOJ ili

JEDNOSMJERNOJ STRUJI...

...E  LEK  TRI   ČNA...  ENE  R  GIJA...

...to je radilo...

bez žica...

bez trafo stanica...

bez dalekovoda...

...da li je Tesla bio na tragu tom...

što nije nastavio...

Ne, nemojte biti šokirani, uplašeni, zabrinuti, sve je to tako skriveno od CRKAVA i RELIGIJA, sve je UNIŠTENO U PARAMPARČAD DA se ništa ne može naći, da se slikice ne mogu SASTAVITI..., jer taj BAn je imao neka znanja i kontakte, a mi još ne znamo sa kim i od koga je to znanje dobio......

znanje je bilo tada a i danas... ga imamo...samo treba znanje zvati...

Gledaj te kamene ostatke koji su meni dali ideju, šta ovo u stvari predstavlja.

Original stone plate with carved-incised crosses without the part of the environment. 

CArved into the Church of Ban Kulin, BUILT is not known when. This inscription was at his church, somewhere in the so-called field Tuštinoj Muhašinovići the village, near the town of Visoko, near Sarajevo, Bosnia. This inscription was found in 1898.

Reprinted from the Journal of the National Museum 1898 years, page 617 - 622nd

Original kamena ploča sa urezanim-izrezbarenim križevima bez dijela okoline.

Rezano na CRKVI Kulin bana, GRADJENOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovićima, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

tehnicki_crtez09.jpg (22048 bytes) tehnicki_crtez08.jpg (21578 bytes)
Današnji tehnički crtež ventilatora. Današnji tehnički crtež ventilatora.
Original stone plate with carved-incised crosses without the part of the environment. 

CArved into the Church of Ban Kulin, BUILT is not known when. This inscription was at his church, somewhere in the so-called field Tuštinoj Muhašinovići the village, near the town of Visoko, near Sarajevo, Bosnia. This inscription was found in 1898.

Reprinted from the Journal of the National Museum 1898 years, page 617 - 622nd

Original kamena ploča sa urezanim-izrezbarenim križevima bez dijela okoline.

Rezano na CRKVI Kulin bana, GRADJENOJ ne zna se kada. OVAJ NATPIS JE BIO NA NJEGOVOJ CRKVI, negdje na takozvanoj Tuštinoj njivi pod selom Muhašinovićima, kod grada Visoko, pored Sarajeva, u Bosni. Ovaj natpis je nadjen 1898 godine.

Preneseno iz Glasnika zemaljskog muzeja 1898 godina, strana 617- 622.

If not as is WHAT IS...?      Ako nije ovako KA KO JE...?

INDEX PAGE   REFERENCE    Ko je bio Nikola Tesla  

This web page and information available here is Copyright (C).  All rights reserved Rudolf Bosnjak.

Date: 2 September 2001.

Map IP Address