MY RESEARCH AND MY DISCOVERY MOJA ISTRAŽIVANJA I MOJA ODKRIĆA
Dipole Narrow Antenna Properties and Interactions with Received Modulated Magnetic Wave Dipol Uskopojasna Antena i Svojstva Primljenog Modulisanog Magnetskog Talasa-Vala

 

 

   

WHAT IS WRAPPED IN PROTEIN INSIDE THE CORONA VIRUS GENOME?

WRAPPED IN PROTEIN INSIDE IS DNA ANTENNA

 

ŠTO-ŠTA  JE UMOTANO U PROTEIN UNUTAR  CORONA VIRUS  GENA?

UMOTANA JE DNA- DNK ANTENA

 

ЧТО ОБРАТЕН В БЕЛКЕ В ГЕНОМЕ КОРОНАВИРУСА?

ВНУТРИ БЕЛКА ВНУТРИ АНТЕННЫ ДНК

VOYNICH MANUSCRIPT DRAWING AND DESCRIPTION OF WHAT? IS THIS DESCRIPTION OF VIRUS!

VOYNICH MANUSCRIPT DESCRIPTION OF WHAT IS THIS DESCRIPTION OF VIRUS

VOYNICH MANUSCRIPT DRAWING AND DESCRIPTION OF WHAT?  IS THIS DESCRIPTION OF VIRUS!

Tajanstveni Voynichov rukopis napokon je dešifriran KAO JE ili je ovo druga teorija

Otkako je otkriven 1912. godine, Voynichov rukopis u 15. stoljeću bio je misterija i kultni fenomen. Pun rukopis je pisan sa nepoznatim jezikom ili kodom, knjiga je ilustrirana čudnim slikama vanzemaljskih biljaka, golih žena, čudnih predmeta i horoskopskih simbola. Čini se da je istraživač povijesti i televizijski pisac Nicholas Gibbs razbio šifru, otkrivši da je knjiga zapravo vodič za žensko zdravlje koji je uglavnom kopiran od drugih takvih vodiča ere.

Rukopis Voynich ilustrirani je kodeks rukom napisan u nepoznatom sistemu pisanja. Vellum-
najfiniji pergament na kojem je napisano datiran je ugljenikom još u 15. stoljeće, a možda je bio sastavljen u Italiji za vrijeme italijanske renesanse.

Daljnja studija bilja i slika u knjizi podsjetila je Gibbsa na druge latino medicinske tekstove. Kada se savjetovao s Trotulom i De Balneisom Puteolanisom, dvije najčešće kopirane srednjovjekovne latino-medicinske knjige, shvatio je da je mnogo teksta i slika Voynich rukopisa kopirano izravnodirekt od njih (oni su, zauzvrat, kopirani dijelom iz drevnih latinskih tekstova autora Galena, Plinija i Hipokrata). Tokom srednjeg veka, pisci su bili vrlo česti da reproduciraju starije tekstove kako bi sačuvali znanje u njima. Nije bilo formalnih pravila o autorskim pravima i autorstvu, i zaista su knjige bile izuzetno rijetke, pa se niko nije žalio.

Jednom kada je shvatio da je Voynichov rukopis medicinski udžbenik, objasnio je Gibbs, to mu je pomoglo da shvati čudne slike u njemu. Slike biljaka odnosile su se na biljne lijekove, a sve slike žena koje su kupale označile su je kao ginekološki priručnik ILI SISTEM REPRODUKCIJE VIRUSA. OVO JE POTPUNO MISTERIJA i moje istraživanje samo povezuje izgubljene dijelove.

Kupelji su se često propisivali kao lijek, a Rimljanima se posebno svidjela ideja da lijep dip može izliječiti sve bolesti. Uključene su mape zodijaka jer su drevni i srednjovjekovni ljekari vjerovali da određeni lijekovi bolje funkcioniraju pod određenim astrološkim znakovima. Gibbs je čak identificirala jednu sliku - kopiranu, naravno, iz drugog rukopisa - žena koje su u kadama držale magnet u obliku krofne. Još tada, ljudi su vjerovali u pseudoznanost magneta. (Web stranica za žensku zdravstvenu psihološku nauku Goop bi se uklopila upravo tokom 15. vijeka.)

Rukopis Voynich pouzdano je datiran tek nekoliko desetljeća prije pronalaska štamparije, pa je vjerojatno da je njegova osebujna mješavina plagijata i kustosa bila umirući format. Jednom kada bi ljudi mogli samo reproducirati nekoliko primjeraka originalne Trotule ili De Balneis Puteolanis na tiskarskoj listi, ne bi bilo potrebe da pisari mukotrpno uspoređuju svoje podatke u novi, rukopisni svezak.

Gibbs je zaključio da je vjerovatno Voynich rukopis prilagođena knjiga, možda stvorena za jednu osobu, posvećena većinom ženskoj medicini. Ostali srednjovjekovni latinoznanci sigurno će htjeti odmjeriti, ali čista mudrost Gibbsovog otkrića zvuči vjerovatno.

 


The mysterious Voynich manuscript has finally been decoded AS IS or this is another theory

Since its discovery in 1912, the 15th century Voynich Manuscript has been a mystery and a cult phenomenon. Full of handwriting in an unknown language or code, the book is heavily illustrated with weird pictures of alien plants, naked women, strange objects, and zodiac symbols. Now, history researcher and television writer Nicholas Gibbs appears to have cracked the code, discovering that the book is actually a guide to women's health that's mostly plagiarized from other guides of the era.

The Voynich manuscript is an illustrated codex hand-written in an unknown writing system. The vellum on which it is written has been carbon-dated to the early 15th century, and it may have been composed in Italy during the Italian Renaissance.

Further study of the herbs and images in the book reminded Gibbs of other Latin medical texts. When he consulted the Trotula and De Balneis Puteolanis, two commonly copied medieval Latin medical books, he realized that a lot of the Voynich Manuscript's text and images had been plagiarized directly from them (they, in turn, were copied in part from ancient Latin texts by Galen, Pliny, and Hippocrates). During the Middle Ages, it was very common for scribes to reproduce older texts to preserve the knowledge in them. There were no formal rules about copyright and authorship, and indeed books were extremely rare, so nobody complained.

Once he realized that the Voynich Manuscript was a medical textbook, Gibbs explained, it helped him understand the odd images in it. Pictures of plants referred to herbal medicines, and all the images of bathing women marked it out as a gynecological manual OR VIRUS REPRODUCTION SYSTEM. THIS IS STILL MISTERY and my reaseach just connect lost parts.

Baths were often prescribed as medicine, and the Romans were particularly fond of the idea that a nice dip could cure all ills. Zodiac maps were included because ancient and medieval doctors believed that certain cures worked better under specific astrological signs. Gibbs even identified one image—copied, of course, from another manuscript—of women holding donut-shaped magnets in baths. Even back then, people believed in the pseudoscience of magnets. (The women's pseudoscience health website Goop would fit right in during the 15th century.)

The Voynich Manuscript has been reliably dated to mere decades before the invention of the printing press, so it's likely that its peculiar blend of plagiarism and curation was a dying format. Once people could just reproduce several copies of the original Trotula or De Balneis Puteolanis on a printing press, there would have been no need for scribes to painstakingly collate its information into a new, handwritten volume.

Gibbs concluded that it's likely the Voynich Manuscript was a customized book, possibly created for one person, devoted mostly to women's medicine. Other medieval Latin scholars will certainly want to weigh in, but the sheer mundanity of Gibbs' discovery makes it sound plausible.


Загадочная рукопись Войнича, наконец, была расшифрована КАК ЕСТЬ, или это другая теория

С момента своего открытия в 1912 году рукопись Войнича XV века была загадкой и культовым явлением. Эта книга, полная рукописного текста на неизвестном языке или коде, в значительной степени иллюстрирована странными изображениями инопланетных растений, обнаженных женщин, странных предметов и символов зодиака. Теперь, исследователь истории и телевизионный писатель Николас Гиббс, похоже, взломал код, обнаружив, что книга на самом деле является руководством к здоровью женщин, которое в основном плагиат от других руководств эпохи.

Рукопись Войнича - это иллюстрированный кодекс, написанный от руки в неизвестной системе письма. Веллум, на котором он написан, датирован углеродом до начала 15-го века, и, возможно, он был составлен в Италии во время итальянского Ренессанса.

Дальнейшее изучение трав и изображений в книге напомнило Гиббсу другие латинские медицинские тексты. Когда он проконсультировался с Trotula и De Balneis Puteolanis, двумя обычно копируемыми средневековыми латинскими медицинскими книгами, он понял, что многие тексты и изображения рукописи Войнича были плагиатированы непосредственно из них (они, в свою очередь, были частично скопированы из древних латинских текстов). Галеном, Плинием и Гиппократом). В средние века писцы очень часто воспроизводили старые тексты, чтобы сохранить знания в них. Не было никаких формальных правил об авторском праве и авторстве, и действительно, книги были чрезвычайно редки, поэтому никто не жаловался.

Как объяснил Гиббс, когда он понял, что Рукопись Войнича является медицинским учебником, это помогло ему понять странные образы в ней. Изображения растений относятся к растительным лекарствам, а все изображения купающихся женщин отмечены как гинекологическое пособие ИЛИ СИСТЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА ВИРУСА. Это все еще мистерия, и мой исследователь только собирает потерянные части.

Ванны часто назначались как лекарство, и римляне особенно любили идею, что хорошее купание может вылечить все болезни. Карты зодиака были включены потому, что древние и средневековые врачи считали, что некоторые лекарства лучше работают под конкретными астрологическими знаками. Гиббс даже идентифицировал одно изображение - конечно, скопированное из другой рукописи - женщин, из другой рукописи - о женщинах, держащих в ваннах пончики в форме пончиков. (Веб-сайт женского здоровья лженауки Goop будет подходить прямо в 15 веке.)

Рукопись Войнича была достоверно датирована несколькими десятилетиями до изобретения печатного станка, поэтому вполне вероятно, что ее своеобразная смесь плагиата и курирования была умирающим форматом. Как только люди могли просто воспроизвести несколько копий оригинала Trotula или De Balneis Puteolanis на печатном станке, писцам больше не нужно было бы тщательно подбирать информацию в новый рукописный том.

Гиббс пришел к выводу, что, скорее всего, «Рукопись Войнича» была персонализированной книгой, возможно, созданной для одного человека, посвященной в основном женской медицине. Другие средневековые латиноамериканские ученые наверняка захотят взвесить, но явная обыденность открытия Гиббса делает его звучащим правдоподобно

 

ORIGINAL IMAGE IS HERE  http://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1006139

 

IS WRAPPED DNA SPIRAL INSIDE THE CORONA VIRUS GENOME?

JE UMOTANA DNK SPIRALA UNUTAR  CORONA VIRUS  GENA?

НАПАДЕНА ЛИ СПИРАЛЬНАЯ ДНК ВНУТРИ ГЕНОМА ВИРУСА КОРОНЫ?

 

 

 

ŠTA JE UMOTANO U PROTEIN UNUTAR CORONA VIRUS GENA?

CORONA VIRUS KAO Otporom Uzbuđena Vodena Šipka-Monopol Antena

KAKO ODREDIT PRIJEMNU I PREDAJNU FREKVECIJU MODULISANOG MAGNETNOG  TALASA-VALA CORONA VIRUSA.

Ovdje je moje elektronsko objašnjenje http://www.bev.ba/DIPOLENARROWANTENNA/index.html


Ispod je kemijsko objašnjenje
Novi koronavirus 2019. godine prvenstveno inficira stanice respiratornog sistema, prekrivajući ćelije vreća u plućima ljudi. Enzim 2 koji pretvara angiotenzin (ACE2) je ćelijski receptor za SARS koronavirus. Istraživači sa Univerziteta u Teksasu u Austinu razvili su strukturu krio-elektronske mikroskopije sa rezolucijom od 3,5 angstroma rezolucije trimera 2019-nCoV S u prefuzijskoj konformaciji. Novi koronavirus koristi mnogo različitih proteina za repliciraju i upadaju u stanice, protein spike je glavni površinski protein koji koristi da se veže za receptor i djeluje kao ulaz u ljudsku ćeliju. Nakon što se protein spike veže na receptor za ljudske stanice, virusna se membrana stapa s membranom ljudske stanice, omogućavajući genomu virusa da uđe u ljudske stanice i započne sa infekcijom. Stoga se sprečavanje ulaska može postići sprječavanjem vezivanja i spajanja.

----------------------------
WHAT IS WRAPPED IN PROTEIN INSIDE THE CORONA VIRUS GENOME?
CORONA VIRUS AS Shunt-Excited Water Monopole Antenna of High Efficiency

HOW TO DETERMINE THE RECEIVING AND TRANSMITTING FREQUENCY OF THE MODULATED MAGNETIC  WAVE OF THE CORONA VIRUS.
Here is my electronic explanation http://www.bev.ba/DIPOLENARROWANTENNA/index.html

Below is chemical explanation
The 2019 novel corona virus primarily infects the cells of the respiratory system, the covering cells of sacs in the lungs of humans. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is the cellular receptor for SARS coronavirus. Researchers from the University of Texas at Austin developed a 3.5-angstrom-resolution cryo-electron microscopy structure of the 2019-nCoV S trimer in the prefusion conformation. The novel corona virus uses many different proteins to
replicate and invade cells, the spike protein is the major surface protein that it uses to bind to a receptor and acts as a doorway into a human cell. After the spike protein binds to the human cell receptor, the viral membrane fuses with the human cell membrane, allowing the genome of the virus to enter human cells and begin infection. Therefore entry prevention can be achieved by preventing attachment and fusion.

--------------------------------
ЧТО ОБРАТЕН В БЕЛКЕ В ГЕНОМЕ ВИРУСА КОРОНЫ?
CORONA VIRUS AS - шунтирующая возбуждаемая водно-монопольная антенна высокой эффективности

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТОТУ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ  МАГНИТНОЙ  ВОЛНЫ ВИРУСА КОРОНЫ.
Вот мое электронное объяснение http://www.bev.ba/DIPOLENARROWANTENNA/index.html

Ниже приведено химическое объяснение
Новый коронавирус 2019 года в первую очередь поражает клетки дыхательной системы, покрывающие клетки мешочков в легких человека. Ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2) является клеточным рецептором коронавируса SARS. Исследователи из Техасского университета в Остине разработали структуру криоэлектронной микроскопии с разрешением 3,5 ангстрема для тримера 2019 нКоВ в конформации префузии. Новый коронавирус использует много различных белков для
реплицируя и вторгаясь в клетки, белок-шип является основным поверхностным белком, который он использует для связывания с рецептором и действует как дверной проем в клетку человека. После того, как белок-спайк связывается с рецептором клетки человека, вирусная мембрана сливается с мембраной клетки человека, позволяя геному вируса проникнуть в клетки человека и начать инфекцию. Поэтому предотвращение проникновения может быть достигнуто путем предотвращения прикрепления и слияния.

 

MY RESEARCH AND MY DISCOVERY MOJA ISTRAŽIVANJA I MOJA ODKRIĆA
Dipole Narrow Antenna Properties and Interactions with Received Modulated Magnetic Wave Dipol Uskopojasna Antena i Svojstva Primljenog Modulisanog Magnetskog Talasa-Vala

POSSIBILITY OF CONTROL OF HUMAN WATER, BLOOD AND CONSCIOUSNESS WITH THE HELP OF MODULATED (ELECTRO) MAGNETIC WAVES IN REMOTE or FROM A REMOTE.

Transmitting intelligence without wires, are words from Nikola Tesla.

THIS IS MY RESEARCH IN PROGRESS, MY THESIS, MY THEORY, AND WHAT IF I AM RIGHT?

 

MOGUĆNOST KONTROLE LJUDSKE VODE, KRVI I SVJESTI UZ POMOĆ MODULISANIH (ELEKTRO) MAGNETNIH TALASA-VALOVA KOJI SE EMITUJU NA DALJINU ili IZ DALJINE.

Prenos-prenos-slanje-emitovanje-odašiljanje-odavanje inteligencije bez žica, riječi su Nikole Tesle.

OVO JE MOJE ISTRAŽIVANJE U NAPREDOVANJU, MOJA TEZA, MOJA TEORIJA, I ŠTA AKO SAM JA U PRAVU?

WATER STUB - PILLAR MONOPOLE ANTENNA

By changing the conductivity of water, the water antenna will show different performance.

VODENA STUB - (STUBNA) ŠIPKA ANTENA

Sa promjenom prododljivosti vode, vodena antena će davati različite osobine - izvođenje.

WATER STUB - PILLAR MONOPOLE ANTENNA AND WHAT HAPPENS IN HUMAN WATER WHEN WATER AND BLOOD IN A MAN RECEIVE A MODULATED MAGNETIC WAVE-WAY AND HOW THAT WAVE-WAVE FROM WATER IS CONVERTED INTO ELECTRICITY ...

I made an experiment RECEIVING FREQUENCY 144.675 MHz REPEATER VLAŠIĆ.

RX AND TX TESTED AT FREQUENCIES 145,000, 145,700, 145,725, 145,775

RX AND TX ANTENNA IS A WATER (STUB) PILLAR IN A PLASTIC PIPE,
EVERYTHING WORKS.

THERE IS ONLY A COPPER INSERT DIPPED IN WATER 5mm IN LENGTH.

ORDINARY TAP WATER IS USED AS WIRE,
EVERYTHING WORKS ON ALL RX AND TX FREQUENCIES OF 2 METERS.

SWR - Standing Wave Ratiois a measure of impedance matching of loads to the characteristic impedance of a transmission line is about 1.5 TO 2.
PLASTIC PIPE LENGTH 180cm.

BELOW IMAGES SHOW FIRST TEST WATER STUB-PILLAR ANTENNA AS SENDING ELECTRIC SIGNAL FROM METAL TO WATER MATTER IN WATER STUB-PILLAR ANTENNA.

VODENA STUB ANTENA I ŠTA SE DEŠAVA U VODI ČOVJEKA KADA VODA I KRV U ČOVJEKU PRIME MODULISAN MAGNETSKI TALAS-VAL I KAKO SE TAJ TALAS-VAL IZ VODE PRETVORI U ELEKTRIČNU STRUJU...

Napravio sam eksperiment PRIJEMNA FREKVENCIJA 145.675 MHz REPETITOR VLAŠIĆ.

RX I TX PROBANO NA FREKVENCIJAMA 145.000, 145.700, 145.725, 145.775

RX I TX ANTENA JE VODENI STUB U PLASTIČNOJ CIJEVI, SVE RADI.

IMA SAMO ULOŽAK OD BAKRA UMOĆEN U VODU 5mm DUŽINE.

OBIČNA VODA IZ VODOVODA SLUŽI KAO ŽICA,
SVE RADI NA SVIM RX I TX FREKVECIJAMA 2 METRA.


SWR - Stojeći Talas Odnos  je mjerenje otpornosti opterećenja sa karakterističnom impedancijom
koaksijalnog kabla je oko 1.5 DO 2.
DUŽINA PLASTIČNE CIJEVI 180cm.

SLIKE ISPOD PRIKAZUJU PRVI TEST VODENA STUBNA ANTENA KOJA ŠALJE ELEKTRIČNI SIGNAL IZ METALA NA VODENU MATERIJU U ANTENSKI VODENI STUB.

WATER STUB - PILLAR ANTENNA AS PLASTIC PIPE WITH TAP WATER -  VODENA STUB ANTENA KAO PLASTIČNA CIJEV SA VODOM

Передача интеллекта без проводов - слова Николы Теслы.

 

Как превратить образы ДНК, буквы в МАГНИТНО-МОДУЛИРУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ и читать ее из воды и крови человека.

Существует секрет магнитной индукции в воде и вне воды и того, как МОДУЛИРОВАННАЯ МАГНИТНАЯ ВОЛНА СЧИТАЕТСЯ ИЗ КАРТИНКИ буквами.

Каждая буква имеет цвет, несущую волну, колебания и модулированную магнитную информацию, трехмерный генетический код, на котором основана пиктехнология белков.

 

Transmitting intelligence without wires, are words from Nikola Tesla.

How to turn images of DNA, letters into MAGNETIC-MODULATED INFORMATION and read it from human water and blood.

There is a secret to magnetic induction in and out of water and how a MODULATED MAGNETIC WAVE IS CONSIDERED FROM PICTURE in letters.

Each letter has kind of color, a carrier wave, vibration- oscillation-frequency and modulated magnetic information, a 3D genetic code on which picotechnology of proteins is based.

 

Hello my HAM radio call sign is E71RB and in this article I will investigate a fairly dielectric resonator antenna where the dielectric material is chosen to be a fluid, this fluid is ordinary tap water and antenna structure has applications in wide band antennas and in reconfigurable antennas.

Plastic tube is filled with tap water and water become resonant at any frequency and I call this as WATER STUB - PILLAR ANTENNA and try to think what happens in water in human body and blood in human body when water and blood in human body receive MODULATED MAGNETIC WAVE AND HOW THAT WAVE RECEIVED IN WATER AND BLOOD IS CONVERTED INTO ELECTRICITY...

I made an experiment with transmit and receive 145.675 MHz REPEATER R3 MOUNTAIN VLAŠIĆ, Bosnia and Herzegovina.

RX tested and TX tested on frequencies 145,000MHz, 145,700MHz, 145,725MHz, 145,775MHz.

RX and TX antenna is a WATER (STUB) PILLAR IN A PLASTIC PIPE, EVERYTHING WORKS, THERE IS ONLY A COPPER INSERT DIPPED IN WATER 5mm LENGTH as image show.

Ordinary tap water is used as WIRE, everything works well on all RX and TX FREQUENCIES OF 2 METERS.

SWR ABOUT 1.5 TO 2.

 
 

 

Prenos-prenos-slanje-emitovanje-odašiljanje-odavanje inteligencije bez žica, riječi su Nikole Tesle.

Kako pretvoriti slike DNK, slova u MAGNETNO-MODULIRANE INFORMACIJE i čitati ih iz ljudske vode i krvi.

Postoji tajna magnetne indukcije u vodi i izvan nje i kako se MODULIRAN MAGNETNI VAL-TALAS IZ SLIKE SA SLOVIMA.

Svako slovo ima neku boju, nosivi val, vibracijske oscilacije i modulirane magnetske informacije, 3D genetski kod na kojem se zasniva pikotehnologija proteina.

 

Zdravo, moj pozivni radio amaterski znak je E71RB i u ovom tekstu sam ja istražio dielektričnu rezonantnu antenu gdje je dielektrični materijal odabran kao tečnost, ta tečnost je obična voda iz vodovodne mreže, iz slavine, a struktura antena ima primjene u širokopojasnim antenama i u rekonfiguriranim antenama.

OVA PUNJENA VODOM PLASTIČNA CIJEV BUDE REZONANTNA NA SVAKOJ FREKVENCIJI.

VODENA STUB ANTENA I ŠTA SE DEŠAVA U VODI ČOVJEKA KADA VODA I KRV U ČOVJEKU PRIME MODULISAN MAGNETSKI TALAS-VAL I KAKO SE TAJ TALAS-VAL IZ VODE PRETVORI U ELEKTRIČNU STRUJU...

Napravio sam eksperiment PRIJEMNA FREKVENCIJA 145.675 MHz REPETITOR VLAŠIĆ.

RX I TX PROBANO NA FREKVENCIJAMA 145.000, 145.700, 145.725, 145.775

RX I TX ANTENA JE VODENI STUB U PLASTIČNOJ CIJEVI,
SVE RADI, IMA SAMO ULOŽAK OD BAKRA UMOĆEN U VODU 5mm DUŽINE.

OBIČNA VODA IS VODOVODA SLUŽI KAO ŽICA,
SVE RADI NA SVIM RX I TX FREKVECIJAMA 2 METRA.

SWR OKO 1.5 DO 2.

DUŽINA PLASTIČNE CIJEVI 180cm.

 

OFFICIAL DESCRIPTION FOR: Deoxyribonucleic acid is a molecule composed of two polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. DNA and ribonucleic acid are nucleic acids.

WHAT WAS HIDDEN IN THIS SENTENCE: is a molecule composed of two polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development,

IT IS NOT A DOUBLE SPIRAL, IT IS A PARALLEL SYSTEM WITH TWO WIRE AS ANTENNAS, MILLIONS OF SEPARATED/DISASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS, WHICH ARE USED TO RECEIVE A MODULATED MAGNETIC WAVE ON MANY DIFFERENT FREQUENCIES IN THE SAME TIME, SENT FROM THE SOURCE.

WHAT IS SOURCE?  NOBODY KNOW!

DOES THESE ANTENNAS ALSO RADIATE AT MANY DIFFERENT FREQUENCIES AT THE SAME TIME?

WHAT DNA LOOKS LIKE - Dipole Narrow Antenna.

WHO COMPREHEND, UNDERSTAND, ACCEPT, APPLY, then know, the rest die.

The word DNA is short for Dipole Narrow Antenna.
These two properties of DNA combined electron conduction and self symmetry is the reasons why DNA acts as a fractal antenna.

As a result, DNA is able to absorb MAGNETIC WAVE radiation at multiple frequency ranges AT THE SAME TIME (a characteristic of fractal antennas).

In fact, the design of DNA means it is optimized to act as antenna in different frequency bands at the same time SDR-RX- Software Defined Radio (receiver) and SDR-TX - Software Defined Radio (transmitter).

 

SLUŽBENI OPIS ZA: Deoksiribonukleinska kiselina je molekul sastavljen od dva polinukleotidna lanca koji se vijugaju jedan oko drugoga i tvore dvostruku spiralu koja nosi genetske upute za razvoj, funkcioniranje, rast i razmnožavanje svih poznatih organizama i mnogih virusa. DNK i ribonukleinska kiselina su nukleinske kiseline.

ŠTA JE SAKRIVENO U OVOJ REČENICI: je molekul sastavljen od dva polinukleotidna lanca koji se vijugaju jedan oko drugoga i tvore dvostruku spiralu koja nosi genetske upute za razvoj,

TO NIJE DUPLA SPIRALA, TO JE PARALELNI SISTEM SA DVIJE ŽICE KAO ANTENA, MILIONI RASTAVLJENIH/RAZDVOJENIH DIPOL ANTENA, KOJE SLUŽE ZA PRIJEM MODULISANOG MAGNETNOG TALASA-VALA, NA MNOGO RAZLIČITIH FREKVENCIJA ISTOVREMENO, KOJI SE ŠALJU IZ IZVORA.

ŠTA JE IZVOR?   NIKO NE ZNA!

DA LI OVE ANTENE TAKOĐER ZRAČE NA MNOGO RAZLIČITIH FREKVENCIJA ISTOVREMENO?

KAKO IZGLEDA DNA - Dipol Uskopojasna Antena.


KO SHVATI, RAZUMI, PRIHVATI, PRIMJENI, tad zna, ostali umiru.

Riječ DNA je skračenica za Dipole Narrow Antenna...
Ova dva svojstva kombinirane DNA - elektronska provodljivost i samo simetrija razlozi su zašto DNA djeluje kao fraktalna antena.

Kao rezultat toga, DNA je sposobna upijat-apsorbovat MAGNETNE TALASE-VALOVE zračenja u više frekvencijskih raspona (karakteristično za fraktalne antene).

U stvari, konstrukcija DNA znači da je optimiziran da djeluje kao antena u različitim frekventnim opsezima ISTOVREMENO, a to danas zovemo SDR-RX - Softerom Definisan Radio (prijemnik) and SDR-TX - Softverom Definisan Radio (predajnik).

 

SINGLE DISASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    JEDINAČNO RASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

 

 

HORIZONTAL SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    HORIZONTALNE JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

VERTICAL SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    VERTIKALNA -USPRAVNA JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

Water and blood in human body carry electric charge-electrons, wires are water as antennas, those electrons in water get passed back and forth in two directions.

If, this is correct, then can be calculated RX frequency and TX frequency.

Human DNA is approximately 2 inches.

The human genome contains 23 DNA molecules. DNA molecules of this size are 1.8 to 8.5 cm long when uncoiled and about 5 cm on average.

A single DNA molecule can be in length of 2 inch or about 2.3 m approximately.

So, research is in field how to send TX modulated magnetic wave in water-blood in human body and how to read RX modulated magnetic wave from water-blood in human body.

Voda i krv u ljudskom tijelu nose električne elektrone naboja, žice su voda kao antene, a ti elektroni u vodi prolaze-kreću se naprijed-nazad u dva smjera.

Ako je to tačno, tada se mogu izračunati RX frekvencija i TX frekvencija.

 Ljudski DNK je otprilike 2 inča.

Ljudski genom sadrži 23 molekule DNK. Molekule DNK ove veličine dugačke su od 1,8 do 8,5 cm, a ne u prosjeku, oko 5 cm.

Jedna molekula DNK može biti duljine 2 inča ili otprilike 2,3 m.

Dakle, na terenu je istraživanje kako u ljudskom tijelu poslati TX modulirani magnetski val u vodi u krv i kako čitati RX modulirani magnetski val iz vode u krv u ljudskom tijelu..

   

STANDARD DESCRIPTION FOR SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNA.   STANDARDAN OPIS JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

 

 

Ako je to tačno, tada se mogu izračunati frekvencija prijema RX i frekvencija emitovanja TX. Ljudski DNK je približno 2 inča. Ljudski genom sadrži 23 molekule DNK. Molekule DNK ove veličine dugačke su od 1,8 do 8,5 cm, a ne u prosjeku, oko 5 cm. Jedna molekula DNK može biti duljine 2 inča ili otprilike 2,3 m.

If, this is correct, then can be calculated RX frequency and TX frequency. Human DNA is approximately 2 inches. The human genome contains 23 DNA molecules. DNA molecules of this size are 1.8 to 8.5 cm long when uncoiled and about 5 cm on average. A single DNA molecule can be in length of 2 inch or about 2.3 m approximately.

 

 

 

WATER COLUMN ANTENNA VODENI STUB KAO ANTENA
Water column antennas are a special type of antennas and have attracted limited attention so far.

In this study, a monopole water antenna with a dielectric layer is chosen as an example to study some less obvious characteristics of the water antenna.

The resonant frequency, radiation efficiency and fractional bandwidth are of particular interest.

Firstly, the effects of the dielectric layer between the water and the ground plane are studied.

The results show that this layer has a crucial effect on the antenna resonant frequency and radiation efficiency.

Secondly, the water with different conductivity is investigated.

With different conductivity, the antenna may be regarded as a dielectric resonant antenna, a conducting antenna or their combination.

Thirdly, a water antenna with a supporting structure is fabricated for validation.

Measurements are conducted in an anechoic chamber and a reverberation chamber to evaluate its performance as a function of various parameters.

Finally, the water temperature electromagnetic characteristics are investigated. Good agreements are achieved between the simulation and measurement results.

It is shown that this type of antenna shows better performance than the conventional antenna in aspects such as broadband, cost, reconfigurability, transparency and it can be a promising candidate for a range of applications.

 

Vodene stubne antene su posebna vrsta antena i do sada su privlačile ograničenu pažnju.

U ovom istraživanju, monopolna vodena stub antena sa dielektričnim slojem odabrana je kao primjer za proučavanje nekih manje očiglednih karakteristika vodene antene.

Rezonantna frekvencija, efikasnost zračenja i frakcijska širina pojasa od osobite su važnosti.

Prvo se proučavaju učinci dielektričnog sloja između vode i tla na zemlji.
Rezultati pokazuju da ovaj sloj presudno utječe na rezonantnu frekvenciju antene i efikasnost zračenja.

Drugo, istražuje se voda različitih provodljivosti.

Sa različitom vodljivošću, antena se može smatrati dielektričnom rezonantnom antenom, antenom ili njihovom kombinacijom.

Treće, za potvrđivanje je izrađena vodena antena sa nosećom konstrukcijom.
Mjerenja se provode u anehoičnoj komori i odjelu za odjeljivanje kako bi se procijenio njegov rad kao funkcija različitih parametara.

Na kraju se ispituju elektromagnetske karakteristike temperature vode.

Dobra postizanja su postignuta između rezultata simulacije i mjerenja.

Pokazano je da ova vrsta antene pokazuje bolje performanse od konvencionalne antene u dijelovima poput širokopojasne mreže, troškova, rekonfigurabilnosti, transparentnosti i može biti obećavajući kandidat za čitav niz aplikacija.

 

LIQUID ANTENNAS

A brief overview of recent activities in the area of liquid antennas has been provided in this article.

This article is organized as follows.

Section 2 describes the details of the electrical properties of liquids.

Section 3, liquid antennas based on pure water as a dielectric material are introduced.

Section 4. The development of liquid metal antenna is described in

Section 5 focuses on the design and characterization of seawater antennas.

Section 6 concludes the article by suggesting topics for further studies.

 

TEČNE ANTENE

Kratak pregled nedavnih aktivnosti na području tečnih antena dat je u ovom članku.

Ovaj je članak organiziran na sljedeći način.

Odjeljak 2 opisuje detalje električnih svojstava tekućina.

Odjeljak 3 uvode se tečne antene na bazi čiste vode kao dielektričnog materijala.

Odeljak 4 Razvoj antene od tečnih metala.

Odeljak 5 usmjeren je na dizajn i karakteristike antena za morsku vodu.

Odjeljak 6. zaključuje članak sugerirajući teme za daljnje studije.

Analysis of the Human Body as an Antenna for Wireless Implant Communication

Currently, the radio-frequency (RF) implant wireless communication is enabled by utilizing small antennas that radiate radio waves inside the human body.

As an alternative technique for implant wireless communication, we propose to use the human body itself as an antenna by feeding an RF current into the tissues.

In particular, this paper studies the scenario when the RF current is fed by a tiny toriodal inductor that is implanted and clamped around the tissues in the ankle.

The frequency range of 1-70 MHz is considered, which includes the resonance frequency of the human body.

Theoretical results, from applying small toroidal inductors, show that the system exhibits broadband characteristics with a maximum gain of -25dB between 20 and 40 MHz, assuming an isotropic radiation from human body.

 However, for the case of the small toroidal inductors considered, the radiation resistance of the system is very small, which increases the power consumption.

 It is known that the radiation resistance can be further improved by choosing a magnetic core with high permeability and low loss, as well as, by optimizing the number of turns to reduce the parasitic capacitance and obtain a usable magnetizing inductance.

 

Analiza ljudskog tijela kao implant antene za bežičnu komunikaciju


Trenutno je bežična komunikacija implantata s radiofrekvencijom (RF) omogućena korištenjem malih antena koje zrače radio valove unutar ljudskog tijela.

Kao alternativna tehnika bežične komunikacije implantata, predlažemo da se ljudsko tijelo koristi kao antena tako što se u tkiva unosi RF struja.

U ovom se radu posebno istražuje scenarij kada se RF struja napaja sićušnim toriodalnim induktorom koji se implantira i steže oko tkiva u gležnju.
Razmatra se frekvencijski raspon 1-70 MHz, koji uključuje rezonantnu frekvenciju ljudskog tijela.


Teorijski rezultati primjene malih toroidnih induktora pokazuju da sustav pokazuje širokopojasne karakteristike s maksimalnim dobitkom od -25dB između 20 i 40 MHz, pretpostavljajući izotropno zračenje iz ljudskog tijela.
 Međutim, u slučaju razmatranih malih toroidnih induktora, otpornost na zračenje sustava je vrlo mala, što povećava potrošnju energije.

Poznato je da se otpornost na zračenje može poboljšati izborom magnetske jezgre velike propusnosti i niskim gubitkom, kao i optimiziranjem broja okretaja za smanjenje parazitske kapacitete i dobivanja upotrebljive induktivnosti magnetiziranja.

 

 

Contact

Last update Saturday, 25. July 2020

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.

Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.