MY RESEARCH AND MY DISCOVERY MOJA ISTRAŽIVANJA I MOJA ODKRIĆA
Dipole Narrow Antenna Properties and Interactions with Received Modulated Magnetic Wave Dipol Uskopojasna Antena i Svojstva Primljenog Modulisanog Magnetskog Talasa-Vala

POSSIBILITY OF CONTROL OF HUMAN WATER, BLOOD AND CONSCIOUSNESS WITH THE HELP OF MODULATED (ELECTRO) MAGNETIC WAVES IN REMOTE or FROM A REMOTE.

Transmitting intelligence without wires, are words from Nikola Tesla.

THIS IS MY RESEARCH IN PROGRESS, MY THESIS, MY THEORY, AND WHAT IF I AM RIGHT?

 

MOGUĆNOST KONTROLE LJUDSKE VODE, KRVI I SVJESTI UZ POMOĆ MODULISANIH (ELEKTRO) MAGNETNIH TALASA-VALOVA KOJI SE EMITUJU NA DALJINU ili IZ DALJINE.

Prenos-prenos-slanje-emitovanje-odašiljanje-odavanje inteligencije bez žica, riječi su Nikole Tesle.

OVO JE MOJE ISTRAŽIVANJE U NAPREDOVANJU, MOJA TEZA, MOJA TEORIJA, I ŠTA AKO SAM JA U PRAVU?

WATER STUB - PILLAR MONOPOLE ANTENNA

By changing the conductivity of water, the water antenna will show different performance.

VODENA STUB - (STUBNA) ŠIPKA ANTENA

Sa promjenom prododljivosti vode, vodena antena će davati različite osobine - izvođenje.

WATER STUB - PILLAR MONOPOLE ANTENNA AND WHAT HAPPENS IN HUMAN WATER WHEN WATER AND BLOOD IN A MAN RECEIVE A MODULATED MAGNETIC WAVE-WAY AND HOW THAT WAVE-WAVE FROM WATER IS CONVERTED INTO ELECTRICITY ...

I made an experiment RECEIVING FREQUENCY 144.675 MHz REPEATER VLAŠIĆ.

RX AND TX TESTED AT FREQUENCIES 145,000, 145,700, 145,725, 145,775

RX AND TX ANTENNA IS A WATER (STUB) PILLAR IN A PLASTIC PIPE,
EVERYTHING WORKS.

THERE IS ONLY A COPPER INSERT DIPPED IN WATER 5mm IN LENGTH.

ORDINARY TAP WATER IS USED AS WIRE,
EVERYTHING WORKS ON ALL RX AND TX FREQUENCIES OF 2 METERS.

SWR - Standing Wave Ratiois a measure of impedance matching of loads to the characteristic impedance of a transmission line is about 1.5 TO 2.
PLASTIC PIPE LENGTH 180cm.

BELOW IMAGES SHOW FIRST TEST WATER STUB-PILLAR ANTENNA AS SENDING ELECTRIC SIGNAL FROM METAL TO WATER MATTER IN WATER STUB-PILLAR ANTENNA.

VODENA STUB ANTENA I ŠTA SE DEŠAVA U VODI ČOVJEKA KADA VODA I KRV U ČOVJEKU PRIME MODULISAN MAGNETSKI TALAS-VAL I KAKO SE TAJ TALAS-VAL IZ VODE PRETVORI U ELEKTRIČNU STRUJU...

Napravio sam eksperiment PRIJEMNA FREKVENCIJA 145.675 MHz REPETITOR VLAŠIĆ.

RX I TX PROBANO NA FREKVENCIJAMA 145.000, 145.700, 145.725, 145.775

RX I TX ANTENA JE VODENI STUB U PLASTIČNOJ CIJEVI, SVE RADI.

IMA SAMO ULOŽAK OD BAKRA UMOĆEN U VODU 5mm DUŽINE.

OBIČNA VODA IZ VODOVODA SLUŽI KAO ŽICA,
SVE RADI NA SVIM RX I TX FREKVECIJAMA 2 METRA.


SWR - Stojeći Talas Odnos  je mjerenje otpornosti opterećenja sa karakterističnom impedancijom
koaksijalnog kabla je oko 1.5 DO 2.
DUŽINA PLASTIČNE CIJEVI 180cm.

SLIKE ISPOD PRIKAZUJU PRVI TEST VODENA STUBNA ANTENA KOJA ŠALJE ELEKTRIČNI SIGNAL IZ METALA NA VODENU MATERIJU U ANTENSKI VODENI STUB.

WATER STUB - PILLAR ANTENNA AS PLASTIC PIPE WITH TAP WATER -  VODENA STUB ANTENA KAO PLASTIČNA CIJEV SA VODOM

Передача интеллекта без проводов - слова Николы Теслы.

 

Как превратить образы ДНК, буквы в МАГНИТНО-МОДУЛИРУЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ и читать ее из воды и крови человека.

Существует секрет магнитной индукции в воде и вне воды и того, как МОДУЛИРОВАННАЯ МАГНИТНАЯ ВОЛНА СЧИТАЕТСЯ ИЗ КАРТИНКИ буквами.

Каждая буква имеет цвет, несущую волну, колебания и модулированную магнитную информацию, трехмерный генетический код, на котором основана пиктехнология белков.

 

Transmitting intelligence without wires, are words from Nikola Tesla.

How to turn images of DNA, letters into MAGNETIC-MODULATED INFORMATION and read it from human water and blood.

There is a secret to magnetic induction in and out of water and how a MODULATED MAGNETIC WAVE IS CONSIDERED FROM PICTURE in letters.

Each letter has kind of color, a carrier wave, vibration- oscillation-frequency and modulated magnetic information, a 3D genetic code on which picotechnology of proteins is based.

 

Hello my HAM radio call sign is E71RB and in this article I will investigate a fairly dielectric resonator antenna where the dielectric material is chosen to be a fluid, this fluid is ordinary tap water and antenna structure has applications in wide band antennas and in reconfigurable antennas.

Plastic tube is filled with tap water and water become resonant at any frequency and I call this as WATER STUB - PILLAR ANTENNA and try to think what happens in water in human body and blood in human body when water and blood in human body receive MODULATED MAGNETIC WAVE AND HOW THAT WAVE RECEIVED IN WATER AND BLOOD IS CONVERTED INTO ELECTRICITY...

I made an experiment with transmit and receive 145.675 MHz REPEATER R3 MOUNTAIN VLAŠIĆ, Bosnia and Herzegovina.

RX tested and TX tested on frequencies 145,000MHz, 145,700MHz, 145,725MHz, 145,775MHz.

RX and TX antenna is a WATER (STUB) PILLAR IN A PLASTIC PIPE, EVERYTHING WORKS, THERE IS ONLY A COPPER INSERT DIPPED IN WATER 5mm LENGTH as image show.

Ordinary tap water is used as WIRE, everything works well on all RX and TX FREQUENCIES OF 2 METERS.

SWR ABOUT 1.5 TO 2.

 
 

 

Prenos-prenos-slanje-emitovanje-odašiljanje-odavanje inteligencije bez žica, riječi su Nikole Tesle.

Kako pretvoriti slike DNK, slova u MAGNETNO-MODULIRANE INFORMACIJE i čitati ih iz ljudske vode i krvi.

Postoji tajna magnetne indukcije u vodi i izvan nje i kako se MODULIRAN MAGNETNI VAL-TALAS IZ SLIKE SA SLOVIMA.

Svako slovo ima neku boju, nosivi val, vibracijske oscilacije i modulirane magnetske informacije, 3D genetski kod na kojem se zasniva pikotehnologija proteina.

 

Zdravo, moj pozivni radio amaterski znak je E71RB i u ovom tekstu sam ja istražio dielektričnu rezonantnu antenu gdje je dielektrični materijal odabran kao tečnost, ta tečnost je obična voda iz vodovodne mreže, iz slavine, a struktura antena ima primjene u širokopojasnim antenama i u rekonfiguriranim antenama.

OVA PUNJENA VODOM PLASTIČNA CIJEV BUDE REZONANTNA NA SVAKOJ FREKVENCIJI.

VODENA STUB ANTENA I ŠTA SE DEŠAVA U VODI ČOVJEKA KADA VODA I KRV U ČOVJEKU PRIME MODULISAN MAGNETSKI TALAS-VAL I KAKO SE TAJ TALAS-VAL IZ VODE PRETVORI U ELEKTRIČNU STRUJU...

Napravio sam eksperiment PRIJEMNA FREKVENCIJA 145.675 MHz REPETITOR VLAŠIĆ.

RX I TX PROBANO NA FREKVENCIJAMA 145.000, 145.700, 145.725, 145.775

RX I TX ANTENA JE VODENI STUB U PLASTIČNOJ CIJEVI,
SVE RADI, IMA SAMO ULOŽAK OD BAKRA UMOĆEN U VODU 5mm DUŽINE.

OBIČNA VODA IS VODOVODA SLUŽI KAO ŽICA,
SVE RADI NA SVIM RX I TX FREKVECIJAMA 2 METRA.

SWR OKO 1.5 DO 2.

DUŽINA PLASTIČNE CIJEVI 180cm.

 

OFFICIAL DESCRIPTION FOR: Deoxyribonucleic acid is a molecule composed of two polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. DNA and ribonucleic acid are nucleic acids.

WHAT WAS HIDDEN IN THIS SENTENCE: is a molecule composed of two polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development,

IT IS NOT A DOUBLE SPIRAL, IT IS A PARALLEL SYSTEM WITH TWO WIRE AS ANTENNAS, MILLIONS OF SEPARATED/DISASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS, WHICH ARE USED TO RECEIVE A MODULATED MAGNETIC WAVE ON MANY DIFFERENT FREQUENCIES IN THE SAME TIME, SENT FROM THE SOURCE.

WHAT IS SOURCE?  NOBODY KNOW!

DOES THESE ANTENNAS ALSO RADIATE AT MANY DIFFERENT FREQUENCIES AT THE SAME TIME?

WHAT DNA LOOKS LIKE - Dipole Narrow Antenna.

WHO COMPREHEND, UNDERSTAND, ACCEPT, APPLY, then know, the rest die.

The word DNA is short for Dipole Narrow Antenna.
These two properties of DNA combined electron conduction and self symmetry is the reasons why DNA acts as a fractal antenna.

As a result, DNA is able to absorb MAGNETIC WAVE radiation at multiple frequency ranges AT THE SAME TIME (a characteristic of fractal antennas).

In fact, the design of DNA means it is optimized to act as antenna in different frequency bands at the same time SDR-RX- Software Defined Radio (receiver) and SDR-TX - Software Defined Radio (transmitter).

 

SLUŽBENI OPIS ZA: Deoksiribonukleinska kiselina je molekul sastavljen od dva polinukleotidna lanca koji se vijugaju jedan oko drugoga i tvore dvostruku spiralu koja nosi genetske upute za razvoj, funkcioniranje, rast i razmnožavanje svih poznatih organizama i mnogih virusa. DNK i ribonukleinska kiselina su nukleinske kiseline.

ŠTA JE SAKRIVENO U OVOJ REČENICI: je molekul sastavljen od dva polinukleotidna lanca koji se vijugaju jedan oko drugoga i tvore dvostruku spiralu koja nosi genetske upute za razvoj,

TO NIJE DUPLA SPIRALA, TO JE PARALELNI SISTEM SA DVIJE ŽICE KAO ANTENA, MILIONI RASTAVLJENIH/RAZDVOJENIH DIPOL ANTENA, KOJE SLUŽE ZA PRIJEM MODULISANOG MAGNETNOG TALASA-VALA, NA MNOGO RAZLIČITIH FREKVENCIJA ISTOVREMENO, KOJI SE ŠALJU IZ IZVORA.

ŠTA JE IZVOR?   NIKO NE ZNA!

DA LI OVE ANTENE TAKOĐER ZRAČE NA MNOGO RAZLIČITIH FREKVENCIJA ISTOVREMENO?

KAKO IZGLEDA DNA - Dipol Uskopojasna Antena.


KO SHVATI, RAZUMI, PRIHVATI, PRIMJENI, tad zna, ostali umiru.

Riječ DNA je skračenica za Dipole Narrow Antenna...
Ova dva svojstva kombinirane DNA - elektronska provodljivost i samo simetrija razlozi su zašto DNA djeluje kao fraktalna antena.

Kao rezultat toga, DNA je sposobna upijat-apsorbovat MAGNETNE TALASE-VALOVE zračenja u više frekvencijskih raspona (karakteristično za fraktalne antene).

U stvari, konstrukcija DNA znači da je optimiziran da djeluje kao antena u različitim frekventnim opsezima ISTOVREMENO, a to danas zovemo SDR-RX - Softerom Definisan Radio (prijemnik) and SDR-TX - Softverom Definisan Radio (predajnik).

 

SINGLE DISASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    JEDINAČNO RASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

 

 

HORIZONTAL SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    HORIZONTALNE JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

VERTICAL SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNAS.    VERTIKALNA -USPRAVNA JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

Water and blood in human body carry electric charge-electrons, wires are water as antennas, those electrons in water get passed back and forth in two directions.

If, this is correct, then can be calculated RX frequency and TX frequency.

Human DNA is approximately 2 inches.

The human genome contains 23 DNA molecules. DNA molecules of this size are 1.8 to 8.5 cm long when uncoiled and about 5 cm on average.

A single DNA molecule can be in length of 2 inch or about 2.3 m approximately.

So, research is in field how to send TX modulated magnetic wave in water-blood in human body and how to read RX modulated magnetic wave from water-blood in human body.

Voda i krv u ljudskom tijelu nose električne elektrone naboja, žice su voda kao antene, a ti elektroni u vodi prolaze-kreću se naprijed-nazad u dva smjera.

Ako je to tačno, tada se mogu izračunati RX frekvencija i TX frekvencija.

 Ljudski DNK je otprilike 2 inča.

Ljudski genom sadrži 23 molekule DNK. Molekule DNK ove veličine dugačke su od 1,8 do 8,5 cm, a ne u prosjeku, oko 5 cm.

Jedna molekula DNK može biti duljine 2 inča ili otprilike 2,3 m.

Dakle, na terenu je istraživanje kako u ljudskom tijelu poslati TX modulirani magnetski val u vodi u krv i kako čitati RX modulirani magnetski val iz vode u krv u ljudskom tijelu..

   

STANDARD DESCRIPTION FOR SINGLE ASSEMBLED DIPOLE ANTENNA.   STANDARDAN OPIS JEDINAČNO SASTAVLJENE DIPOL ANTENE.

 

 

Ako je to tačno, tada se mogu izračunati frekvencija prijema RX i frekvencija emitovanja TX. Ljudski DNK je približno 2 inča. Ljudski genom sadrži 23 molekule DNK. Molekule DNK ove veličine dugačke su od 1,8 do 8,5 cm, a ne u prosjeku, oko 5 cm. Jedna molekula DNK može biti duljine 2 inča ili otprilike 2,3 m.

If, this is correct, then can be calculated RX frequency and TX frequency. Human DNA is approximately 2 inches. The human genome contains 23 DNA molecules. DNA molecules of this size are 1.8 to 8.5 cm long when uncoiled and about 5 cm on average. A single DNA molecule can be in length of 2 inch or about 2.3 m approximately.

 

 

 

WATER COLUMN ANTENNA VODENI STUB KAO ANTENA
Water column antennas are a special type of antennas and have attracted limited attention so far.

In this study, a monopole water antenna with a dielectric layer is chosen as an example to study some less obvious characteristics of the water antenna.

The resonant frequency, radiation efficiency and fractional bandwidth are of particular interest.

Firstly, the effects of the dielectric layer between the water and the ground plane are studied.

The results show that this layer has a crucial effect on the antenna resonant frequency and radiation efficiency.

Secondly, the water with different conductivity is investigated.

With different conductivity, the antenna may be regarded as a dielectric resonant antenna, a conducting antenna or their combination.

Thirdly, a water antenna with a supporting structure is fabricated for validation.

Measurements are conducted in an anechoic chamber and a reverberation chamber to evaluate its performance as a function of various parameters.

Finally, the water temperature electromagnetic characteristics are investigated. Good agreements are achieved between the simulation and measurement results.

It is shown that this type of antenna shows better performance than the conventional antenna in aspects such as broadband, cost, reconfigurability, transparency and it can be a promising candidate for a range of applications.

 

Vodene stubne antene su posebna vrsta antena i do sada su privlačile ograničenu pažnju.

U ovom istraživanju, monopolna vodena stub antena sa dielektričnim slojem odabrana je kao primjer za proučavanje nekih manje očiglednih karakteristika vodene antene.

Rezonantna frekvencija, efikasnost zračenja i frakcijska širina pojasa od osobite su važnosti.

Prvo se proučavaju učinci dielektričnog sloja između vode i tla na zemlji.
Rezultati pokazuju da ovaj sloj presudno utječe na rezonantnu frekvenciju antene i efikasnost zračenja.

Drugo, istražuje se voda različitih provodljivosti.

Sa različitom vodljivošću, antena se može smatrati dielektričnom rezonantnom antenom, antenom ili njihovom kombinacijom.

Treće, za potvrđivanje je izrađena vodena antena sa nosećom konstrukcijom.
Mjerenja se provode u anehoičnoj komori i odjelu za odjeljivanje kako bi se procijenio njegov rad kao funkcija različitih parametara.

Na kraju se ispituju elektromagnetske karakteristike temperature vode.

Dobra postizanja su postignuta između rezultata simulacije i mjerenja.

Pokazano je da ova vrsta antene pokazuje bolje performanse od konvencionalne antene u dijelovima poput širokopojasne mreže, troškova, rekonfigurabilnosti, transparentnosti i može biti obećavajući kandidat za čitav niz aplikacija.

 

LIQUID ANTENNAS

A brief overview of recent activities in the area of liquid antennas has been provided in this article.

This article is organized as follows.

Section 2 describes the details of the electrical properties of liquids.

Section 3, liquid antennas based on pure water as a dielectric material are introduced.

Section 4. The development of liquid metal antenna is described in

Section 5 focuses on the design and characterization of seawater antennas.

Section 6 concludes the article by suggesting topics for further studies.

 

TEČNE ANTENE

Kratak pregled nedavnih aktivnosti na području tečnih antena dat je u ovom članku.

Ovaj je članak organiziran na sljedeći način.

Odjeljak 2 opisuje detalje električnih svojstava tekućina.

Odjeljak 3 uvode se tečne antene na bazi čiste vode kao dielektričnog materijala.

Odeljak 4 Razvoj antene od tečnih metala.

Odeljak 5 usmjeren je na dizajn i karakteristike antena za morsku vodu.

Odjeljak 6. zaključuje članak sugerirajući teme za daljnje studije.

Analysis of the Human Body as an Antenna for Wireless Implant Communication

Currently, the radio-frequency (RF) implant wireless communication is enabled by utilizing small antennas that radiate radio waves inside the human body.

As an alternative technique for implant wireless communication, we propose to use the human body itself as an antenna by feeding an RF current into the tissues.

In particular, this paper studies the scenario when the RF current is fed by a tiny toriodal inductor that is implanted and clamped around the tissues in the ankle.

The frequency range of 1-70 MHz is considered, which includes the resonance frequency of the human body.

Theoretical results, from applying small toroidal inductors, show that the system exhibits broadband characteristics with a maximum gain of -25dB between 20 and 40 MHz, assuming an isotropic radiation from human body.

 However, for the case of the small toroidal inductors considered, the radiation resistance of the system is very small, which increases the power consumption.

 It is known that the radiation resistance can be further improved by choosing a magnetic core with high permeability and low loss, as well as, by optimizing the number of turns to reduce the parasitic capacitance and obtain a usable magnetizing inductance.

 

Analiza ljudskog tijela kao implant antene za bežičnu komunikaciju


Trenutno je bežična komunikacija implantata s radiofrekvencijom (RF) omogućena korištenjem malih antena koje zrače radio valove unutar ljudskog tijela.

Kao alternativna tehnika bežične komunikacije implantata, predlažemo da se ljudsko tijelo koristi kao antena tako što se u tkiva unosi RF struja.

U ovom se radu posebno istražuje scenarij kada se RF struja napaja sićušnim toriodalnim induktorom koji se implantira i steže oko tkiva u gležnju.
Razmatra se frekvencijski raspon 1-70 MHz, koji uključuje rezonantnu frekvenciju ljudskog tijela.


Teorijski rezultati primjene malih toroidnih induktora pokazuju da sustav pokazuje širokopojasne karakteristike s maksimalnim dobitkom od -25dB između 20 i 40 MHz, pretpostavljajući izotropno zračenje iz ljudskog tijela.
 Međutim, u slučaju razmatranih malih toroidnih induktora, otpornost na zračenje sustava je vrlo mala, što povećava potrošnju energije.

Poznato je da se otpornost na zračenje može poboljšati izborom magnetske jezgre velike propusnosti i niskim gubitkom, kao i optimiziranjem broja okretaja za smanjenje parazitske kapacitete i dobivanja upotrebljive induktivnosti magnetiziranja.

 

 

Contact

Last update Sunday, 31. May 2020

Prava kopiranja.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Bosna i Hercegovina.

Copyright.  All rights reserved.  Rudolf Boschnjak. Bosnia and Herzegovina.